Image
Image

What Are You Looking For?

Popular Tags

Image

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Τετάρτη, 06 Σεπτεμβρίου 2023 12:41

Ολοκληρωμένες Xωρικές Eπενδύσεις

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Aνατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027 προβλέπεται η χρηματοδότηση:

 • Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων - Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ-ΒΑΑ):
  Θα υλοποιηθούν 6 ΟΧΕ-ΒΑΑ, στην Αλεξανδρούπολη, στην Δράμα, στην Καβάλα, στην Κομοτηνή στην Ξάνθη και στην Ορεστιάδα.
 • Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων:
  1. ΟΧΕ Πολιτιστικής - Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού.
   Υλοποιείται μέσω του ΠΕΠ 2014-2020 και δεδομένης της σημαντικότητας και συνεισφοράς της στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας νέας ταυτότητας για την Περιφέρεια και την ανάδειξή της σε έναν διακριτό, διεθνούς εμβέλειας τουριστικό προορισμό θα συνεχιστεί και στην Προγραμματική Περίοδο 21-27.
  2. ΟΧΕ Οροσειράς Ροδόπης και Ποταμού Νέστου.
   Πρόκειται για παρέμβαση με ενοποιητικό στοιχείο το φυσικό περιβάλλον, που ο σχεδιασμός της είχε προχωρήσει σημαντικά στο πλαίσιο της περιόδου 14-20. Η περιοχή παρέμβασης περιγράφεται στο αναθεωρημένο χωροταξικό Περιφερειακό Πλαίσιο όπου καθορίζονται Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η περιοχή Τόξο ποταμού Νέστου και Ορεινός όγκος Οροσειράς Ροδόπης. Θα υπάρξει πρόσθετη διαβούλευση και επικαιροποίηση αναγκών και στρατηγικών κατευθύνσεων ώστε να ληφθούν υπόψη τα νέα δεδομένα που τόσο η υγειονομική όσο και η πρόσφατη ενεργειακή – νέα οικονομική κρίση διαμορφώνουν.Οι δράσεις και οι κατηγορίες πράξεων θα προσδιορισθούν κατά την εκπόνηση των αντίστοιχων Στρατηγικών, με σχεδιασμός βάσει της προσέγγισης Bottom up, με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών φορέων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Ομάδα για τον συντονισμό των Στρατηγικών ΟΧΕ Προγράμματος ΑΜΘ2021-2027

Για την υποστήριξη της διακυβέρνησης των ολοκληρωμένων στρατηγικών εισάγεται η δημιουργία υποστηρικτικών ομάδων σε αποκεντρωμένο επίπεδο.
Συγκεκριμένα, η υποστήριξη της διακυβέρνησης της Στρατηγικής θα διενεργείται σε Περιφερειακό και σε Χωρικό (Τοπικό) επίπεδο.

A. Περιφερειακό Επίπεδο:

 • Ενημερώνει την ΕΥΔ και την ΕΑΣ.
 • Παρακολουθεί τη συνολική υλοποίηση των Στρατηγικών και διαμορφώνει προτάσεις για επίλυση των προβλημάτων.
 • Συντονίζει το σχεδιασμό και τη διαβούλευση των Στρατηγικών (ΟΧΕ, ΟΧΕ/ΒΑΑ και ΤΑΠΤοΚ) σε επίπεδο Περιφέρειας.
 • Η Ομάδα συγκροτείται με ευθύνη της ΕΥΔ.

B. Επίπεδο Χωρικού (Τοπικού)Φορέα:

 • Η Ομάδα συγκροτείται με ευθύνη του αρμόδιου χωρικού φορέα των Στρατηγικών στο πλαίσιο των ΟΧΕ και ΟΧΕ-ΒΑΑ, (δηλαδή της Αστικής Αρχής ΒΑΑ ή του Επικεφαλής Δήμου ή της Περιφέρειας για ΟΧΕ).
 • Συντονίζει το σχεδιασμό και τη διαβούλευση της Στρατηγικής και τη διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία.
 • Διαμορφώνει το Σχέδιο Δράσης για την Ωρίμανση των έργων και την υλοποίηση της Στρατηγικής.
 • Παρακολουθεί την πορεία ωρίμανσης και υλοποίησης των πράξεων της Στρατηγικής.
 • Επιλύει προβλήματα κατά την πορεία υλοποίησης.
 • Ενημερώνει την ΕΥΔ και την Περιφερειακή Ομάδα.

Επικαιροποίηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) «Πολιτιστικής-Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού» περιόδου 2021-2027

2ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Το παραδοτέο αποτελείται από δύο κεφάλαια. 
Το πρώτο κεφάλαιο αφορά στην επικαιροποίηση της στρατηγικής της ΟΧΕ, όπου:

 • Αποτυπώνεται η σύνδεση – συνέργεια και συμπληρωματικότητα της ΟΧΕ Εγνατίας Οδού με Ευρωπαϊκές, Εθνικές και Περιφερειακές Πολιτικές, Στρατηγικές, καθώς και με Τοπικές Στρατηγικές και Προγράμματα.
 • Προσδιορίζεται η λογική της παρέμβασης και το αξιακό υπόβαθρο κατάρτισης της στρατηγικής.
 • Ορίζονται το όραμα, οι στόχοι και οι προτεραιότητες.
 • Παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις κοστολογημένες και χρονικά προσδιορισμένες, με αντιστοίχιση σε πηγές χρηματοδότησης και πεδία παρέμβασης για τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027.

Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει το πλαίσιο εφαρμογής της ΟΧΕ, ήτοι:

 • Δυνητικοί δικαιούχοι παρεμβάσεων. 
 • Σύστημα Διακυβέρνησης.
 • Σύστημα Δεικτών Παρακολούθησης.
 • Αναγκαίο όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΟΧΕ και λειτουργίας της Διαδρομής.

Αναπόσπαστο μέρος του παραδοτέου αποτελούν:  τα Τεχνικά Δελτία των Παρεμβάσεων, η διαδικασία Διαβούλευσης και οι χάρτες της περιοχής παρέμβασης.

1ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Το πρώτο παραδοτέο διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) ενότητες:

α) Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ΟΧΕ.
β) Το Περιφερειακό Πρόγραμμα ΑΜΘ 2021-2027 με εστίαση στους στόχους και τη στρατηγική του και με παράλληλη αναφορά στην ΟΧΕ «Πολιτιστική – Τουριστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού» για την οποία έγινε προσπάθεια αποτίμησης της πορείας υλοποίησής της και διερεύνηση της ανάγκης συνέχισης. Επίσης υποδεικνύονται οι κατευθύνσεις της ΟΧΕ εν είδη οδικού χάρτη σε ότι αφορά την διαδικασία και το περιεχόμενο της επικαιροποιημένης στρατηγικής.
γ) Την οριοθέτηση της περιοχής παρέμβασης και την αποτίμηση του πολιτιστικού, φυσικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς και των τουριστικών πόρων και υποστηρικτικών υποδομών.
δ) Την swot ανάλυση με αναφορά στα δυνατά σημεία της Περιφέρειας τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές.

Αναπόσπαστο μέρος του παραδοτέου αποτελούν τα παραρτήματα που περιλαμβάνουν τους χάρτες, τους πίνακες, τα γραφήματα καθώς και τα ευρήματα και συμπεράσματα της διαβούλευσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.4 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ:

Παρουσιάζονται τα ευρήματα της 1ης διαβούλευσης με φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που θεματικά καλύπτουν τους τομείς της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της επιχειρηματικότητας, της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της ΟΧΕ «Πολιτιστικής – Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού».

Στάδιο Διαβούλευσης:

Προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία επικαιροποίησης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) «Πολιτιστικής-Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού» περιόδου 2021-2027, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε φορέα που δραστηριοποιείται (επιστημονικά-επαγγελματικά-πολιτιστικά-κοινωνικά κλπ) στην περιοχή εφαρμογής της ΟΧΕ, να συμμετέχει στην συμπλήρωση του παρακάτω Ερωτηματολογίου Διαβούλευσης.
Κάθε φορέας καλείται να αποστείλει ηλεκτρονικά ένα μόνο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο έως την Δευτέρα 25-09-2023 στις εξής δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Συνοπτικό Ενημερωτικό Έντυπο
Ερωτηματολόγιο Διατύπωσης Απόψεων και Προτάσεων στο πλαίσιο Επικαιροποίησης της ΟΧΕ 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Συγκρότηση Ομάδας διακυβέρνησης των στρατηγικών ΟΧΕ και ΟΧΕ-ΣΒΑΑ σε Περιφερειακό Επίπεδο

Κατεβάστε:

Απόφαση έγκρισης της επικαιροποίησης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «Πολιτιστική- Τουριστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού»
2ο Παραδοτέο
1ο Παραδοτέο
Παράρτημα 6.4 Διαβούλευση
Οδηγός Εφαρμογής για τη συγκρότηση των ομάδων υποστήριξης της Διακυβέρνησης των ΟΧΕ και ΟΧΕ ΒΑΑ την ΠΠ 2021 2027
Πρότυπο εργαλείο παρακολούθησης των στρατηγικών σε τοπικό επίπεδο
Πρότυπο εργαλείο παρακολούθησης των στρατηγικών σε περιφερειακό επίπεδο
Κατευθύνσεις για την επιλογή και σχεδιασμό των στρατηγικών στο πλαίσιο των ΟΧΕ, ΟΧΕ-ΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ
Εγχειρίδιο Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
Έγγραφο_3ης_εξειδίκευσης Π_ΑΜΘ_2021-2027 που αφορά στην ΟΧΕ-ΒΑΑ στην Περιφέρεια ΑΜΘ
Την τελική έκδοση της ΟΧΕ Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας οδού 2014-2020.

 

www.eydamth.gr
Image
Πρόγραμμα

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Unknown
Unknown
Αποδοχή
Απόρριψη