Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Οι δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας σχετικά με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το ελληνικό κράτος, αποτελούν το πιο πρόσφορο μέσο προκειμένου το ευρύ κοινό, δυνητικοί δικαιούχοι, πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθούν για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες, τις παρεμβάσεις καθώς και τα αποτελέσματα υλοποίησης του ΠΑΑ και της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη. Παράλληλα, αποτελούν θεσμική υποχρέωση όλων των φορέων που εμπλέκονται στο ΠΑΑ, καθώς και των δικαιούχων που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ.

Η υποχρέωση για την τήρηση κανόνων ενημέρωσης και δημοσιότητας προκύπτει από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2016 και τους Εκτελεστικούς Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 808/2014 και 669/2016, όπως αυτοί κατά περίπτωση εξειδικεύονται.

Κύριος στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και δημοσιότητας είναι η ενημέρωση των πολιτών για τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Εθνικών Αρχών στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανακύπτουν από την κλιματική αλλαγή, καθώς και στη διατήρηση βιώσιμων και πολυλειτουργικών αγροτικών περιοχών. Οι παραπάνω τρεις βασικοί στόχοι του ΠΑΑ, μεταφράζονται σε ένα πλήθος παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ και αλλάζουν σταδιακά τη φυσιογνωμία τόσο του γεωργικού τομέα όσο και των αγροτικών περιοχών.

Ο Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020, απευθύνεται σε όλους τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, καθώς και στους δικαιούχους των Μέτρων και Δράσεων του ΠΑΑ που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης κανόνων δημοσιότητας, η μη εφαρμογή των οποίων μπορεί να επισύρει κυρώσεις από ευρωπαϊκά ή/και εθνικά ελεγκτικά όργανα.

Στόχος του Οδηγού είναι κυρίως η κωδικοποίηση των υποχρεώσεων των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και των δικαιούχων του ΠΑΑ, καθώς και η προσπάθεια διαμόρφωσης όσο το δυνατόν μιας κοινής εικόνας και ενιαίας ταυτότητας επικοινωνίας για τις παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ 2014-2020.


Επικοινωνιακή Στρατηγική για τη Δημοσιότητα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ)

Το περιεχόμενό της Στρατηγικής Ενημέρωσης και Δημοσιότητας καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους:

  • Την ανάγκη ενημέρωσης της κοινής γνώμης για το ΠΑΑ, τους στόχους και τις παρεμβάσεις που προωθούνται, καθώς και για το ρόλο που τόσο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) διαδραματίζουν στη διαμόρφωση και υλοποίησή του,
  • την προβολή των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πολιτικών και των απαραίτητων παρεμβάσεων σε εθνικό επίπεδο, για την εφαρμογή τους,
  • την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων του ΠΑΑ για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από αυτό, ώστε να υπάρξει αυξημένη συμμετοχή δυνητικών επενδυτών στο Πρόγραμμα,
  • την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις ωφέλειες που προκύπτουν από την υλοποίηση των δράσεων του ΠΑΑ,
  • την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων, των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, καθώς και των διαμορφωτών της κοινής γνώμης, ώστε να επικοινωνηθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα στους άμεσους και έμμεσους επωφελούμενους.