Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Στις 2 Μαΐου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρότασή της για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ), δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027 και στις 29 Μαΐου προχώρησε αντίστοιχα στην παρουσίαση της πρότασης για την Πολιτική Συνοχής και τους Κανονισμούς των Ταμείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, εγκαινιάζοντας επισήμως την περίοδο διαπραγμάτευσης.

Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 βρίσκεται σε εξέλιξη. Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-2027) είναι σε στάδιο διαμόρφωσης. Με την έκδοση της 2ης εγκυκλίου σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τον Νοέμβριο του 2020, ξεκίνησε η επόμενη φάση του σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 που περιλαμβάνει την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των υπουργείων, υπηρεσιών και ενδιαφερόμενων φορέων για τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προχώρησε στη δημιουργία κόμβου ενημέρωσης, εντός του οποίου αναρτώνται οι Κανονισμοί της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, σχετικά κείμενα, αποφάσεις, συμπεράσματα και λοιπό πληροφοριακό υλικό. 

Περισσότερες λεπτομέρειες στον κόμβο ενημέρωσης του ΕΣΠΑ 2021-2027, στους παρακάτω συνδέσμους:

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Σχεδιασμός ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2021-2027

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του Προγράμματος αποτελεί η ενεργός εμπλοκή στη φάση του Σχεδιασμού των φορέων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων στην κατάρτιση του Προγράμματος επιχειρείται μέσα από τη διαδικασία διαβούλευσης που σκοπό έχει να δώσει τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς να συμμετάσχουν και να διατυπώσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους.

Ο επίσημος διάλογος για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων πολιτικής με γνώμονα την οικονομία, το ευρύτερο αναπτυξιακό περιβάλλον της Περιφέρειας, τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές ξεκινά με ένα ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο υποστήριξης της διαβούλευσης εξασφαλίζοντας το βήμα σε κάθε φορέα της Περιφέρειας, και της μετέπειτα επεξεργασίας των τοποθετήσεών τους με δομημένο τρόπο από την Ομάδα Σχεδιασμού του Προγράμματος.

Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το συμπληρώσετε κάνοντας κλικ εδώ

 

1. Οι Στόχοι Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Περιόδου 2021-2027

Στόχος Πολιτικής 1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού

Ο  στόχος αφορά στη διασύνδεση της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, στην προσαρμογή της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, στην ενδυνάμωση της καινοτομικής ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στη διεύρυνση του εύρους των χρηματοδοτικών εργαλείων με τη δημιουργία ενός θεσμικού περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, του κράτους και της οικονομίας. Επίσης περιλαμβάνει την κάλυψη αναγκών σε δεξιότητες στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της έξυπνης εξειδίκευσης, της βιομηχανικής μετάβασης και της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ταμείο Χρηματοδότησης:  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

 

Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων

Ο  στόχος αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πιο πράσινης Ελλάδας και Ευρώπης με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης μέτρων ενεργειακής απόδοσης, της προαγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ανάπτυξης έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού αποθήκευσης, της ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, καθώς και της ενίσχυσης της βιοποικιλότητας, των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον και της μείωσης της ρύπανσης.

Ταμεία Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής

 

Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων

Ο στόχος αφορά στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου, ασφαλούς, συνεκτικού και διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών (οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων), στην προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, καθώς και στην ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας (ευρυζωνικά δίκτυα, ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδομών, οπτικών ινών και δικτύων 5G).

Ταμεία Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής

 

Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Ο στόχος αφορά τους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, της υγείας και της κοινωνικής προστασίας. Περιλαμβάνει την προώθηση της εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, καθώς και στην ανάπτυξη ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για την αύξηση της απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας. Επίσης περιλαμβάνει την προώθηση ίσων ευκαιριών σε όλους (ιδίως γυναικών, νέων και μακροχρόνιων ανέργων, παιδιών, ατόμων τρίτης ηλικίας, κατοίκων απομακρυσμένων και υποβαθμισμένων περιοχών, ΑμεΑ ,Ρομά, πολιτών τρίτων χωρών, ψυχικά ασθενών, κ α ), στην ενίσχυση υποδομών και δράσεων κοινωνικής προστασίας και ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στην ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Ταμεία Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  

 

Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών

Ο στόχος  αφορά:

 • στην ενίσχυση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε αστικές περιοχές που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού ιστού, τον πολιτισμό και την ασφάλεια,
 • στην εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών στις ορεινές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,
 • στην εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών στις νησιωτικές περιοχές και συμπλέγματα νησιών που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην αξιοποίηση των προοπτικών τους,
 • σε ολοκληρωμένες στρατηγικές σε περιοχές που εμφανίζουν χωρική και θεματική συνέχεια, με δυνατότητα αξιοποίησης πλουτοπαραγωγικών πόρων και ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών -πολιτιστικών, τοπικής παραγωγής, τουριστικής δραστηριότητας. 

Ταμεία Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 

2. Ευρωπαϊκά Κείμενα

 1. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2020: Country Report Greece 2019 Αρχείο pdf (1,4 MB)
 2. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2020 Αρχείο pdf (2,9 MB)
 3. Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας του 2019 Αρχείο pdf (0,4 MB)
 4. Ανακοίνωση Επιτροπής για Ενισχυμένη Εποπτεία Αρχείο pdf (0,5 MB)
 5. Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων Αρχείο pdf (0,4 MB)

 

3. Κανονισμοί

1a. Πρόταση Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 Αρχείο zip (2,6 MB)

1b. Κανονισμός Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 Αρχείο pdf (0,5 MB)

2a. Πρόταση Κανονισμού Κοινών Διατάξεων Αρχείο zip (3 MB)

2b. Τροποποίηση Πρότασης Κανονισμού Κοινών Διατάξεων Αρχείο zip (1,18 MB)

3. Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής Αρχείο zip (0,6 MB)

4. Πρόταση Κανονισμού EKT plus Αρχείο zip (1, 1 MB)

5. Πρόταση Κανονισμού ETΘA Αρχείο pdf (1,7 MB)

6. Πρόταση Κανονισμού EES Αρχείο zip (1,7 MB)

7. Πρόταση Κανονισμού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης Αρχείο zip (0,2 MB)

 

4. Εγκύκλιοι

Η 1η Εγκύκλιος αποτελεί έγγραφο αναφοράς, όπου παρουσιάζεται με περιεκτικό τρόπο το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό) εντός του οποίου θα σχεδιαστούν τόσο το νέο ΕΣΠΑ όσο και τα Επιχειρησιακά Προγράμματά του.

Η 2η Εγκύκλιος περιέχει τις βασικές αρχές που θα διέπουν τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

1η εγκύκλιος σχεδιασμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αρχείο pdf (0,3 MB)

2η εγκύκλιος σχεδιασμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αρχείο zip (0,7 MB)

 

5. Εθνικές Στρατηγικές / Σχέδια Δράσης

1. Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία (Έκθεση Πισσαρίδη, Τελική Έκθεση, 14-11-2020) Αρχείο pdf (3,6 MB)

2. Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030 (05/2019) Αρχείο pdf (2,7 MB)

3. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2019 (04/2019) Αρχείο pdf (1,6 MB)

4. Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα – ΕΣΕΚ Αρχείο pdf (13,9 MB)

5. Εθνικό Σχέδιο αύξησης κτιρίων με μηδέν κατανάλωση ενέργειας Αρχείο pdf (1,1 MB)

6. 4o Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης – ΕΣΔΕΑ _ 2018 Αρχείο pdf (0,4 MB)

7. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αρχείο pdf (5,1 MB)

8. Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2025_ 1η Αναθεώρηση Αρχείο pdf (3,4 MB)

9. Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία Αρχείο pdf (0,7 MB)

10. Εθνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα Αρχείο pdf (4,4 MB)

11. Εθνική Στρατηγική για τα Δάση Αρχείο pdf (0,2 MB)

12. Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων – ΕΣΔΑ Αρχείο pdf (11,1 MB)

13. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη Αρχείο pdf (1,5 MB)

14. Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (3,1 MB) Αρχείο pdf

15. Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 Αρχείο pdf (3,8 MB)

16. Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη Αρχείο pdf (1 MB)

 

6. Περιφερειακές Στρατηγικές / Σχέδια Δράσης

 1. Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
 2. Περιφερειακές Στρατηγικές Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
 3. Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αρχείο zip (24 MB)
 4. Αναθεώρηση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Αρχείο pdf (20 MB)
 5. Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
 6. Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
 7. Πορεία υλοποίησης ΕΠ ΠΑΜΘ 2014-2020
 8. Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Αρχείο pdf (1,4 MB)

 

7. Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος

1. Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων του Εταιρικού Συμφώνου Ανάπτυξης 2021-2027 (Δεκέμβριος 2019, Απάντηση 1ης Εγκυκλίου) Αρχείο pdf (0,9 MB)

2a. Πρόταση του ΟΟΣΑ για την Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020 (Πλήρης Μελέτη στην αγγλική γλώσσα) Αρχείο pdf (7,2 MB)

2b. Πρόταση του ΟΟΣΑ για την Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020 (Συνοπτική Παρουσίαση) Αρχείο pdf (0,5 MB)

2c. Ταυτότητα των 13 Ελληνικών Περιφερειών (Regional Profiles) Αρχείο pdf (6,4 MB)

3. 1ο Σχέδιο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2021 – 2027 (Δεκ. 2020) Αρχείο pdf (0,6 MB)

 

8. Διαβούλευση Πολιτών

8.1 Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης φορέων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2021-2027 (Online)

8.2 Διαβουλεύσεις τομεακών προγραμμάτων