Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Βλάβη στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω βλάβης του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, δε λειτουργούν τα τηλέφωνα της Υπηρεσίας μας. 

Βλάβη τηλεφώνων. Λίστα προσωρινών τηλεφώνων.