Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό μετάδοσης και διαχείρισης τυχόν κρουσμάτων του COVID 19 στους χώρους λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα λήψης κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του κατάρτισε Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό μετάδοσης και διαχείρισης τυχόν κρουσμάτων του COVID 19 στους χώρους λειτουργίας της.