Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πληροφόρηση και Επικοινωνία

Για την εξυπηρέτηση "του δικαιώματος των πολιτών να γνωρίζουν" σχετικά με τη διαχείριση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμφωνία με τα κράτη μέλη καθόρισε ορισμένες υποχρεώσεις, έτσι ώστε οι διαδικασίες χορήγησης των πόρων να είναι διαφανείς και ο πολίτης να είναι σε θέση να γνωρίζει τους στόχους και τα αποτελέσματα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Γι' αυτόν το λόγο τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν τακτική και πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες επενδυτικές ευκαιρίες και προγράμματα και να δημοσιεύουν στοιχεία για τα έργα και τους δικαιούχους.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πληροφοριακών και επικοινωνιακών μέτρων μαζί με οδηγίες για τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων φορέων στην διαχείριση αναπτύσσονται αναλυτικά στον Επικοινωνιακό οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

 

Άλλα σχετικά άρθρα