Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ετήσιοι Κατάλογοι Συμβάσεων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υποχρεούται να δημοσιεύει, σε ετήσια βάση, κατάλογο συμβάσεων της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της Υπηρεσίας.

Τελευταία Ενημέρωση την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018.