Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 - 2020

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 - 2020, συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 1621/17.03.2015 (ΦΕΚ 536/Β΄/06.04.2015) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονία και Θράκης και τροποποιήθηκε η σύνθεσή της με την υπ' αριθμ. 2542/27.04.2015 (ΦΕΚ 835/Β΄/14.05.2015) και με την υπ' αριθμ. 1621/30.10.2019 (ΦΕΚ 4102/Β΄/08.11.2019) απόφαση του ιδίου.

Σε αυτήν προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα ψήφου είναι, πέραν του ως άνω Περιφερειάρχη:

 • Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης
 • Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών Υπουργείων και της ΜΟΔ
 • Εκπρόσωποι αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ)
 • Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων
 • Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος

Μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου:

 • Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).
 • Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.
 • Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
 • Εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
 • Εκπρόσωποι των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ).
 • Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
 • Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
 • Εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δι.Σ.Α) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.