Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ' αριθμ. 5104/ΑΜΘ101 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4
«Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Δράση 9iv.24Α.6: Πρόληψη αγωγή και προαγωγή της υγείας για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη»

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)

Κομοτηνή 12/10/2020
Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ101
Α/Α ΟΠΣ: 4548

Έκδοση: 1/0

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας (Με την υποχρέωση ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων)
 • Σωματεία (Δευτεροβάθμια Σωματεία, Ομοσπονδίες Συλλόγων ατόμων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη)

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η ανάπτυξη δράσεων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής υγείας σε χρόνιους ασθενείς, με υποκείμενη νόσο τον σακχαρώδη διαβήτη, μέσω της ανάπτυξης ενός προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, αυτοφροντίδα - μακροχρόνια φροντίδα ασθενών, με έμφαση την υποστήριξή τους στην ουσιαστική επιμήκυνση των ποιοτικών ετών της ζωής αλλά και την ενδυνάμωση στο κρίσιμο για αυτούς περιβάλλον της παρούσας υγειονομικής κρίσης του COVID-19.

Στόχοι είναι:

 1. η ποιοτική εκπαίδευση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και 2 αλλά και των οικογενειών τους,
 2. η ειδική φροντίδα, μέριμνα και στήριξη για τα παιδιά και τους νέους με διαβήτη,
 3. η ενδυνάμωση των ασθενών με διαβήτη για την ισότιμη κοινωνική τους ένταξη, με την καταπολέμηση των διακρίσε-ων, των προκαταλήψεων και του στίγματος που συνοδεύει την πάθηση,
 4. η συστηματική διενέργεια και αξιοποίηση επιδημιολογικών ερευνών για να γίνει εφικτή η έγκαιρη διάγνωση και πρό-ληψη,
 5. η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επαγρύπνηση της κοινής γνώμης για την πρόληψη της νόσου, καθώς και η έγκυ-ρη επιστημονικά ενημέρωση των ωφελούμενων ως προς την προστασία της υγείας τους κατά την παρούσα υγειονομική κρίση του COVID-19.

Στο φυσικό αντικείμενο της παρέμβασης περιλαμβάνονται:

 • βιωματικά σεμινάρια επιμόρφωσης στην αγωγή υγείας και αυτοφροντίδα-μακροχρόνια φροντίδα ασθενών με διαβήτη
 • μελέτη – έρευνα
 • ημερίδες (σε δήμους και την επιστημονική κοινότητα) σε πόλεις της Περιφέρειας
 • δημιουργία εξειδικευμένου οδηγού αγωγής υγείας (για ασθενείς και φροντιστές)
 • ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης
 • εκπαιδευτικά εργαλεία για ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 και 2

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 280.000 €.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 14/10/2020 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 23/11/2020 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, Κομοτηνή 69132 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ, τηλ. 2531352390, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακα επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eydamth.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

 


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο