Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ' αριθμ. 4123/ΑΜΘ86 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1)»

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)

Κομοτηνή 22/09/2022
Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ86
Α/Α ΟΠΣ: 4123

Έκδοση: 9/0

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κ Α Λ Ε Ι

Τις υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»),

 • που έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις του 2017 και 2018,
 • και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)»,
 • και το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά επίσης σε επιλέξιμο ΚΑΔ του ιδίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΤΟΣ 14 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)».

για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ 60.000 € και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 800.000 €.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην από 07-11-2017/5732/713/Α3 (ΑΔΑ: ΩΞ16465ΧΙ8-Ο4Θ), όπως ισχύει, πρόσκληση του τ. Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Τουρι-στικών Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-μία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Επίσης, εφόσον ο ΚΑΔ επένδυσης ανήκει στο κλάδο του Χονδρικού Εμπορίου, για να θεωρηθεί επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει αποδεδειγμένα το 80% του μέσου όρου των εσόδων της διετίας 2017 και 2018 να προέρχεται από χονδρικές πωλήσεις.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Η Δράση ενισχύει κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), ήτοι Αγροδιατροφής, τουρισμού - πολιτισμού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 32.000.000 €.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 18/02/2020 έως και την καταληκτική ημερομηνία 28-07-2020 ώρα 14:00.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία ΕΦΕΠΑΕ, στη διεύθυνση: Όπισθεν οικισμού Ηφαίστου - έναντι Πανεπιστημιούπολης - 69150 Κομοτηνή, ΤΘ 145, τηλ.  25310 72388 και e-mail επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΠΑ   ΕΣΠΑ 2014-2020

 

 

Κατεβάστε:
 1. Την πρόσκληση (Έκδοση 1/0, 22/01/2020). Αρχείο pdf
 2. Την τροποποίηση της πρόσκλησης (Έκδοση 2/0, 24/03/2020). Αρχείο pdf
 3. Την τροποποίηση της πρόσκλησης (Έκδοση 3/0, 10/04/2020). Αρχείο pdf
 4. Την τροποποίηση της πρόσκλησης (Έκδοση 4/0, 09/07/2020). Αρχείο pdf
 5. Την τροποποίηση της πρόσκλησης (Έκδοση 5/0, 24/07/2020). Αρχείο pdf
 6. Την τροποποίηση της πρόσκλησης (Έκδοση 6/0, 23/03/2021). Αρχείο pdf
 7. Την τροποποίηση της πρόσκλησης (Έκδοση 7/0, 21/02/2022). Αρχείο pdf
 8. Την τροποποίηση της πρόσκλησης (Έκδοση 8/0, 18/05/2022). Αρχείο pdf
 9. Την τροποποίηση της πρόσκλησης (Έκδοση 9/0, 22/09/2022). Αρχείο pdf
 10. Τα συνοδευτικά αρχεία της πρόσκλησης. Αρχείο zip
 11. Την απόφαση για την Έγκριση Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων της Πρόσκλησης ΑΜΘ86 (21/02/2020). Αρχείο pdf
 12. Την τροποποίηση της απόφασης για την Έγκριση Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων της Πρόσκλησης ΑΜΘ86 (1η τροποποίηση, 20/03/2020). Αρχείο pdf
 13. Την Έγκριση Δεύτερης Τροποποίησης Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων της Πρόσκλησης ΑΜΘ86 (2η τροποποίηση, 18/05/2020). Αρχείο pdf
 14. Την Απόφαση Επικύρωσης Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης και Πίνακα Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 06/05/2021) Αρχείο pdf
 15. Την Απόφαση Ένταξης (28/05/2021). Αρχείο pdf
 16. Την 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης (11/06/2021). Αρχείο pdf
 17. Την Απόφαση Επικύρωσης Ενστάσεων(02/11/2021). Αρχείο pdf