Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ 2020-2023»

Ανακοινώνεται η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ 2020-2023», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και τους όρους της σχετικής διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι υπηρεσίες καθαρισμού των χώρων όπου στεγάζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, CPV: Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων - 90919200-4, στο πλαίσιο του έργου «ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ» με κωδικό MIS 5001269, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το 3ο Υποέργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ 2020-2023».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (73.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Η διάρκεια της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών ορίζεται σε σαράντα τρεις (43) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, Ηροδότου 28, 5ος όροφος (Γραμματεία), 69132 Κομοτηνή.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 24/12/2019 και ώρα 09.00 π.μ. από την Επιτροπή διαγωνισμού που θα ορισθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ο τρόπος διενέργειας της διαδικασίας και αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης περιγράφονται αναλυτικά στο αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης και τα Παραρτήματα αυτού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Απόφαση κατακύρωσης