Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ' αριθμ. 3786/ΑΜΘ82 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2
«Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Δράση 4γ.8.1 Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)

Κομοτηνή 14/01/2020
Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ82
Α/Α ΟΠΣ: 3786

Έκδοση: 2/0

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς και κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 • Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
  Επιλέξιμοι μπορεί να είναι φορείς που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 14 του N. 4270/2014 σχετικά με τους ορισμούς περί Γενικής Κυβέρνησης και Δημοσίου τομέα και σύμφωνα με το Μητρώο που τηρείται στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/. Ουσιαστικά αναφερόμαστε σε:
  • Υπουργεία και Εποπτευόμενοι από αυτά Φορείς
  • 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης και Νοσοκομεία Π-ΑΜΘ
  • Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι επιχειρήσεις τους
  • Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα Π-ΑΜΘ
  • Λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
  • Ανεξάρτητες αρχές

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 - 2020.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους. Στην παρούσα πρόσκληση δεν περιλαμβάνεται ως δυνητικός δικαιούχος η Περιφέρεια Αν.Μακεδονίας και Θράκης.

Στόχος της Δράσης 4γ.8.1 είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον σκοπός είναι η αξιο-ποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του δημόσιου τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Επιλέξιμα προς χρηματοδότηση είναι όλα τα νομίμως υφιστάμενα δημόσια κτίρια που χωροθετούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τα οποία κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ 2017) σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ και η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί πριν το 2010.

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν τα κτίρια στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερης ή ίσης της Β, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕ-ΝΑΚ 2017). Η κάλυψη του ανωτέρω ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώ-ρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Η τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης προκύπτει από το Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκε σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ 2017 – μετά την 27-11-2017) του προτεινόμενου κτιρίου στην υφιστάμενη κατάστασή του, το οποίο θα κατατεθεί από τον δυνητικό Δικαιούχο κατά την υποβολή της Πρότασης. Η τελική επιλεξιμότητα των δαπανών από την υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων θα επιβεβαιωθεί με την έκδοση Π.Ε.Α. μετά το πέρας των επεμβάσεων και σε κάθε περίπτωση πριν την οριστική παραλαβή του έργου.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη, μετά από συγκριτική αξιολόγηση με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια από την Επιτροπή Παρακολούθησης, θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 15.000.000,00 €.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 18/11/2019 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 28/02/2020 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, Κομοτηνή 69132 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στoν κ. ΣΟΦΟΚΛΗ ΛΑΡΙΣΗ, τηλ. 2531352317, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ» 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eydamth.gr

 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΠΑ   ΕΣΠΑ 2014-2020