Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ' αριθμ. 3671/ΑΜΘ79 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΕΤΠΑ»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Υποστήριξη του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)

Κομοτηνή 26/03/2020
Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ79
Α/Α ΟΠΣ: 3671

Έκδοση: 2/0

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

  • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ – ΕΤΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΜΘ 2014-2020.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον παραπάνω αναφερόμενο.

Η Δράση 5.3.1 περιλαμβάνει τη δημιουργία και υποστήριξη μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης της RIS3, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της λειτουργίας του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕΣΕΚ – ΠΑΜΘ) το οποίο συγκροτήθηκε με την από 21.02.2017 (ΦΕΚ147/ΥΟΔΔ/28. 03.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, όπως τροποποιείται και ισχύει.

Ο μηχανισμός, που θα υποστηρίζει και το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας θα συμβάλλει, αποτελεσματικά, τόσο στην υλοποίηση του περιφερειακού σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜΘ), όσο και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων για την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ δικτύων έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ), Επιχειρηματικής Κοινότητας, καθώς κι εκπαιδευτικών κι ερευνητικών κέντρων.

Περιλαμβάνει επίσης ενδεικτικά:

  • Τεχνολογικές πλατφόρμες με συμμετοχή εκπροσώπων από όλους τους κλάδους της τετραπλής έλικας για τον από κοινού σχεδιασμό δράσεων.
  • Δραστηριότητες ενημέρωσης για ευκαιρίες χρηματοδότησης δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ από πόρους εκτός Ελλάδας.
  • Σχεδιασμό και πραγματοποίηση Εργαστηρίων Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (EDP's).
  • Δραστηριότητες υποστήριξης ενεργειών δικτύωσης και εξεύρεσης εταίρων.
  • Δραστηριότητες διάχυσης διεθνών καλών πρακτικών σε τομείς προτεραιότητας για το περιφερειακό παραγωγικό σύστημα μέσω ενημέρωσης και επιδεικτικών δράσεων.
  • Υποστήριξη δομών ενημέρωσης – πληροφόρησης και ενθάρρυνσης της διεθνοποίησης των ΜΜΕ της ΠΑΜΘ με έμφαση στην υποστήριξη του ρόλου των Επιμελητηρίων.
  • Δημιουργία / Υποστήριξη μηχανισμού παρακολούθησης και καταγραφή των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας και των τάσεων που καταγράφονται σε αυτή σε σχέση με την Περιφερειακή και Εθνική RIS3.
  • Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού υλοποίησης του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).
  • Βελτίωση και αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικού, υπηρεσίες για την αναβάθμιση των συστημάτων διοίκησης και των πληροφοριακών συστημάτων, την υποστήριξη των μηχανισμών διαχείρισης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 849.709 €.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 01/10/2019 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 30/04/2020 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, Κομοτηνή 69132 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΣΑΝΛΗ, στο τηλέφωνο, 2531352332 και στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eydamth.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΠΑ   ΕΣΠΑ 2014-2020