Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τίτλος

Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Title

Supply and installation of Information and communications technology equipment in preschool, primary and secondary education schools of Eastern Macedonia and Thrace Region.

 

Περιφέρεια

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Region

East Macedonia and Thrace

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 - 2020

Operational Programme

"East Macedonia and Thrace" 2014 - 2020

 

Φορέας Λειτουργίας

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Project Operator

Directorates of primary and secondary education schools of Eastern Macedonia and Thrace Region

 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη

2.909.405,50 €

Total Public Expenditure

2.909.405,50 €

 

Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Fund

European Regional Development Fund

 

Περιγραφή

Βελτίωση και αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Project description

Improvement and upgrade of digital infrastructures in preschool, primary and secondary education schools of Eastern Macedonia and Thrace Region.

 

Οφέλη

 

Το πρόγραμμα θα καλύψει τις ανάγκες των μαθητών και εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Benefits

The project will meet the needs of students and teachers in preschool, primary and secondary education schools of Eastern Macedonia and Thrace Region.

 

Φωτογραφίες

Photos

IMG_01.png