Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ' αριθμ. 3689/ΑΜΘ77 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4
«Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Ανάπτυξη, λειτουργία και διασύνδεση Ιατρείων Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών στα Ψυχιατρικά ή Νευρολογικά Τμήματα Γενικών και Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων. (Δράση 9iv.24.Α.2)»

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)

Κομοτηνή 15/05/2019
Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ77
Α/Α ΟΠΣ: 3689

Έκδοση: 1/0

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
    Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα, αναλόγως της έκδοσης εγκρίσεων σκοπιμότητας (ενημέρωση μέσω δημοσίευσης στον τύπο και της Επιτελικής Δομής του Υ.Υγείας).

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η Πρόσκληση αφορά στην ανάπτυξη Ιατρείων Μνήμης για την παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας σε άτομα που πάσχουν από άνοια μέσω υπηρεσιών διάγνωσης παρακολούθησης και θεραπείας, αλλά και προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης μέσω δράσεων διασύνδεσης:

Α) Των υφιστάμενων και νέων Κέντρων Ημέρας με ΟΤΑ για την Τρίτη ηλικία (ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ) με στόχο τη διασύνδεση των ανωτέρω δομών (μέσω δράσεων κατάρτισης και on the job training) και την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας από τους επαγγελματίες των ΟΤΑ.
Β) Των Ιατρείων Μνήμης με Κέντρα Υγείας (μέσω δράσεων κατάρτισης και on the job training) με στόχο την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας από τους επαγγελματίες.

Ειδικότερα, στόχος της Δράσης είναι:

  • Η παροχή υπηρεσιών πρόληψης
  • Η αποφυγή του εγκλεισμού
  • Η μη απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον
  • Η στήριξη της οικογένειας του ασθενούς
  • Η καταπολέμηση του στίγματος

Το ελάχιστο προτεινόμενο προσωπικό κάθε Ιατρείου Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών είναι:
1 ειδικός γιατρός, νευρολόγος ή ψυχίατρος
1 ψυχολόγος
1 νοσηλευτής ή κοινωνικός λειτουργός

Υπηρεσίες οι οποίες θα παρέχονται πέραν της διάγνωσης , παρακολούθησης και θεραπείας είναι η Διασύνδεση Ιατρείων Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών με τα Κέντρα Υγείας - ΤΟΜΥ και ενημέρωση - ευαισθητοποίηση γιατρών υπηρετούντων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα (Γενικοί Γιατροί ή Παθολόγοι Νοσοκομείων, γιατροί Κέντρων Υγείας ή Αγροτικών Ιατρείων) σχετικά με την άνοια.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 360.000 €.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 20/05/2019 08:00:51 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 09/12/2019 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, Κομοτηνή 69132 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ, τηλ. 2531352390, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακα επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eydamth.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

 


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο