Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ' αριθμ. 3446/ΑΜΘ66 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Αγρο-διατροφής»

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)

Αθήνα 24/06/2021
Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ66
Α/Α ΟΠΣ: 3446

Έκδοση: 3/0

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την Προκήρυξη της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων». Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει μετά και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στον κλάδο Αγρο-διατροφής, ο οποίος περιλαμβάνεται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ).

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας), οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ], και δύνανται να υποβάλουν έως ένα επενδυ-τικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.

Θα επιδοτηθούν Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν:

 • Καινοτομία,
 • Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα,
 • Πειραματική ανάπτυξη,

και που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με την αλυσίδα αξίας Αγρο-διατροφής, της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΑΜΘ, για τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί εργαστήριο επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.000.000 € κι ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 8.000.000 €. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο της Δράσης, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000 €).

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis) με την ένδειξη: Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων για τον κλάδο Αγρο-διατροφής».

Δεν θα αξιολογούνται προτάσεις οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, ή δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία στο ΠΣΚΕ και στα συνημμένα έντυπα.

Σε περίπτωση που υπάρξει ασυμφωνία μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων στο ΠΣΚΕ, και των δηλωθέντων οικονομικών στοιχείων του έργου (π.χ. δαπάνες του έργου, Π/Υ, δημόσια δαπάνη κ.λπ.) στο Παράρτημα Ι.2., το οποίο αναρτάται σε «φορητή» μορφή (.pdf), τότε κατισχύουν τα ηλεκτρονικά δηλωθέντα στο ΠΣΚΕ στοιχεία.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 16/04/2019, από ώρα 13:00:00, με καταληκτική ημερομηνία στις 01/07/2019 και ώρα 15:00:00.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή επενδυτικού σχεδίου. Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης έργων που δεν θα υποβληθούν εμπρόθεσμα δεν θα αξιολογούνται.

Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία υποβολής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ να οριστικοποιηθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων έργων του τρέχοντος κύκλου της Δράσης.

Με την εμπρόθεσμη υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης (ηλεκτρονικά) στο ΠΣΚΕ, ο δυνητικός δικαιούχος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή της.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στoν κ. ΚΕΣΑΝΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, τηλ. 2531352332, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ» 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eydamth.gr

 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΠΑ   ΕΣΠΑ 2014-2020

08/04/2019

Καθώς το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων έχει τροποποιηθεί, παρακαλούμε, όπως μελετήσετε το «Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης ΠΕΠ RIS-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», σχετικά με την είσοδο σας στο σύστημα, τη συμπλήρωση και την υποβολή πρότασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Παρακαλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, να «κατεβάσουν» από τους παραπάνω συνδέσμους τα αρχεία «1.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.2 Συμπληρωματικό έντυπο υποβολής» και «9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων», σε μορφή κειμενογράφου (.doc), να το συμπληρώσουν ηλεκτρονικά, και να το υποβάλλουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.

Όπως αναφέρεται και στην Πρόσκληση, στο Κεφάλαιο «8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»:

“Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο επενδυτής υποχρεούται σωρευτικά:

i. 

να συμπληρώσει, καταχωρώντας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΠΣΚΕ, όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι.1,

ii. 

να επισυνάψει στο Π.Σ.Κ.Ε.:

 

Α) 

πλήρως συμπληρωμένο, το συμπληρωματικό Παράρτημα Ι.2 σε επεξεργάσιμη μορφή «κειμενογράφου» (.word), καθώς και υπογεγραμμένο, σαρωμένο αντίγραφο (scan), σε «φορητή» μορφή (.pdf) ,

 

Β) 

τα φορολογικά έντυπα που προβλέπονται στο Παράρτημα VII (σημείο 7.1) της Πρόσκλησης, σε «φορητή» μορφή (.pdf), εκτυπωμένα μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης, από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (TAXISnet).

 

Γ) 

Υπεύθυνες Δηλώσεις σαρωμένες (scan), σε «φορητή» μορφή (.pdf), υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο και σφραγισμένες με τη σφραγίδα της επιχείρησης που εκπροσωπεί, στο οποίο δηλώνει τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης (Παράρτημα IX – «Υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων» της Πρόσκλησης).

Δεν θα αξιολογούνται προτάσεις οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, ή δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία στο ΠΣΚΕ και στα συνημμένα έντυπα.

Σε περίπτωση που υπάρξει ασυμφωνία μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων στο ΠΣΚΕ, και των δηλωθέντων οικονομικών στοιχείων του έργου (π.χ. δαπάνες του έργου, Π/Υ, δημόσια δαπάνη κ.λπ.) στο Παράρτημα Ι.2., το οποίο αναρτάται σε «φορητή» μορφή (.pdf), τότε κατισχύουν τα ηλεκτρονικά δηλωθέντα στο ΠΣΚΕ στοιχεία.”


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:

Το νομοθετικό πλαίσιο των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) – του Ν. 4019/2011, σύμφωνα με την Πρόσκληση – έχει επικαιροποιηθεί και διέπεται από το Ν.4430/2016, όπως τροποποιείται και ισχύει.


 

Συχνές Ερωτήσεις

Πρόσκλησης ΑΜΘ66, Αγροδιατροφή

Ερώτηση 1

Η εγγραφή στο https://www.ependyseis.gr/, γίνεται με το ΑΦΜ και την επωνυμία της εταιρείας ή πρέπει να γίνει με τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που υποβάλλει τη πρόταση; Προσπάθησα να εγγραφώ με τα στοιχεία της εταιρείας και εμφανίζεται το μήνυμα «Το πεδίο “Όνομα χρήστη” είναι υποχρεωτικό».

01

Απάντηση

Για την εγγραφή στο ΠΣΚΕ, θα πρέπει να γίνει εγγραφή με την επωνυμία της επιχείρησης. Στο στοιχεία “όνομα” μπορείτε να βάλετε ξανά την επωνυμία της επιχείρησης.

02

 

 Ερώτηση 2

 • Εμπίπτουνε στο εγκριθέν αποδεκτό για το πρόγραμμα προσωπικό οι υπάλληλοι εργοστασίου που απασχολούνται στην διαδικασία της παραγωγής;
 • Επηρεάζει την ένταξη στο πρόγραμμα εάν η σύμβαση εργασίας είναι μερικής απασχόλησης;

Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας (υφιστάμενο & νέο προσωπικό) στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο.

 • Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί υφιστάμενο προσωπικό για τον σκοπό της έρευνας;
 • Υπάρχουνε κάποιες προϋποθέσεις επί αυτού; Π.χ. αποδεδειγμένη επιστημονική κατάρτιση;
 • Μπορούνε να χρησιμοποιηθούνε για σκοπούς του έργου υφιστάμενο προσωπικό το οποίο θα συνεισφέρει στο έργο και υπάρχει εμπειρική γνώση για την υποστήριξη των αναγκών του;
 • Θα ήτανε περισσότερο αποδεκτό εάν υπήρχε ένας επικεφαλής δια την μεθόδευση , υποστήριξη και υλοποίηση του έργου, ενώ η υπόλοιπη ομάδα μπορεί να είναι απλοί υπάλληλοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
 • Εγκρίνεται το μισθολογικό κόστος ολόκληρου του team;

Απάντηση

Αναφορικά με το μισθολογικό κόστος, εξετάζονται η συνάφεια του αντικειμένου, ο χρόνος και ο βαθμός απασχόλησης του προσωπικού στο έργο. Δεν σχετίζεται δηλαδή με το είδος της εργασιακής σχέσης (μόνιμο ή νέο προσωπικό, ή/και προσωπικό πλήρους ή μερικής απασχόλησης).

Υπόδειξη: Το επίπεδο εξειδίκευσης του προσωπικού και η σύνθεση της ομάδας έργου, δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού, αλλά κριτήριο βαθμολόγησης της επάρκειας της πρότασης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική Πρόσκληση, και ειδικότερα στον «Πίνακα 3: Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών και μέγιστο όριο ανά κατηγορία δαπανών», κατά το Άρθρο 25 (ΕΚ 651/2014) «Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης» είναι επιλέξιμες οι «Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση εξηρτημένης σχέσης εργασίας (υφιστάμενο ή/και νέο) στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο», και οι «Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο».

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, υφιστάμενο προσωπικό της επιχείρησης (π.χ. υπάλληλοι εργοστασίου), ειδικευμένο (π.χ. μηχανικοί) ή μη, δύναται να επιδοτηθεί, για το χρόνο και στο βαθμό που απασχολείται στο έργο, σε ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 25% – 70% του προϋπολογισμού του έργου.

Το ίδιο ισχύει, και σε σχέση με άλλες ειδικότητες, όπως π.χ. αυτή των πωλητών, των οποίων οι δαπάνες μισθοδοσίας, για να είναι επιλέξιμες (για το χρόνο και στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο), θα πρέπει να απασχολούνται σε αντικείμενο άμεσα συνυφασμένο με τους στόχους του έργου. Για παράδειγμα, καινοτόμες διαδικασίες στην προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης.

 

Ερώτηση 3

Πρέπει να υπάρξει στο τέλος του έργου κάποιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή κατοχύρωση πατέντας προϊόντος; Εμπίπτει στα αποδεκτά πλαίσια του έργου η έρευνα για την βελτιστοποίηση υπάρχοντος προϊόντος σε μια νέα μορφή; Ορμώμενη από το γεγονός ότι η βιβλιογραφία επιτάσσει μετά το πέρας κάποιων ετών την ωρίμανση, απόσυρση και αντικατάσταση κάποιων προϊόντων – product life cycle- ή τροποποίηση των υφιστάμενων.

Απάντηση

Στο «3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Επιλεξιμότητα δαπανών – Απαραίτητα παραστατικά», που συνοδεύει την Πρόσκληση, εξειδικεύονται αναλυτικά τα παραδοτέα κάθε Κατηγορίας Δαπανών για το Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο της πράξης. Η έρευνα για την βελτιστοποίηση προϊόντων, θα μπορούσε να αποτελεί στόχο μιας πρότασης, λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την ολοκλήρωση και παραλαβή ενός έργου απαιτείται να πληρούνται όσα αναφέρονται στην Πρόσκληση.

 

Ερώτηση 4

Συμπληρωματικά, εγκρίνονται οι δαπάνες από το πρόγραμμα για βιομηχανία η οποία διατηρεί ένα δίκτυο συνεργατών με αντιπροσώπους αλλά όχι ιδιόκτητα καταστήματα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη; Τα franchise καταστήματα είναι αποδεκτά;

Απάντηση

Σύμφωνα με την Πρόσκληση (4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) «Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, είναι […] σε περίπτωση επιχείρησης που εδρεύει εκτός της Περιφέρειας ΑΜΘ, κατά την υποβολή της πρότασης, αρκεί η υποβολή της άδειας λειτουργίας της έδρας της επιχείρησης, και η αίτηση για άδεια λειτουργίας υποκαταστήματος εντός της Περιφέρειας ΑΜΘ. Η εξέταση της έκδοσης της άδειας λειτουργίας του υποκαταστήματος εντός της Περιφέρειας ΑΜΘ, θα πραγματοποιηθεί πριν την καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης». Επίσης θα πρέπει « […] να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί, μέχρι την καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης, και να πραγματοποιήσει τις δαπάνες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.» Επιπλέον, όπως επισημαίνεται «δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης […] επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop-in-shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ)».

 

Ερώτηση 5

Σε περίπτωση συμμετοχής Ερευνητικού Φορέα αυτός θα πρέπει να φαίνεται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.2 Συμπληρωματικό έντυπο υποβολής»;

Απάντηση

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, ο Ερευνητικός Φορέας δεν δύναται να συμμετέχει στην πρόταση ως δυνητικός δικαιούχος. Μπορεί όμως, να συναφθεί σύμβαση μεταξύ του δυνητικού δικαιούχου (επιχείρησης), που φέρει την ευθύνη για την άρτια υλοποίηση του έργου (με τον ορισμό κατάλληλου επιστημονικού υπευθύνου), με ερευνητικούς φορείς, για την υλοποίηση της δράσης («έρευνα επί συμβάσει»).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία της φόρμας υποβολής που απαιτούνται, και περιγράφονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.2 Συμπληρωματικό έντυπο υποβολής», όπως για παράδειγμα αυτά των θεματικών ομάδων «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ», και «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ».

Υπόδειξη: Η Επάρκεια της Ομάδας Έργου αποτελεί κριτήριο βαθμολόγησης της πρότασης.

 

Ερώτηση 6

Οι δαπάνες του Ερευνητικού Φορέα θα πρέπει να φαίνονται αναλυτικά και ανά κατηγορία δαπάνης; Θα πρέπει να συμπεριληφθεί αναλυτικά στον Πίνακα 1;

Απάντηση

Οι δαπάνες της πρότασης θα πρέπει να πληρούν τα όρια που τίθενται από την Πρόσκληση, και ειδικότερα στον Πίνακα 3 «Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών και μέγιστο όριο ανά κατηγορία δαπανών». Ειδικότερα, οι δαπάνες του Ερευνητικού Φορέα θα πρέπει να αποτυπωθούν στη φόρμα υποβολής, στο πεδίο «4. Δαπάνες για Έρευνα επί Συμβάσει, Γνώσεις και Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Αμοιβές τρίτων – Υπεργολαβίες)».

Όπως αναλυτικά διευκρινίζεται, στη φόρμα υποβολής, στο πεδίο «1. Δαπάνες προσωπικού», και συγκεκριμένα στο σημείο «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (*): Ονοματίζονται τα άτομα της ομάδας έργου από κάθε φορέα. Για τα ονοματιζόμενα αυτά άτομα (των οποίων τα βιογραφικά λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση) δηλώνονται συνολική αμοιβή και ανθρωπομήνες. Η υπόλοιπη ανθρωποπροσπάθεια ορίζεται ως προς τις ειδικότητες, της συνολική δαπάνη και τους συνολικούς ανθρωπομήνες μόνο (όχι αριθμός ατόμων, όχι ονόματα)».

 

Ερώτηση 7

Για το σημείο 7.10 του Παρατήματος 7 υπάρχει κάποιο πρότυπο που θα πρέπει να ακολουθηθεί;

Απάντηση

Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο που οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν σχετικά με τη «Δήλωση Πρόθεσης Συνεργασίας» με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα συμμετέχουν υλοποιώντας τμήμα του ερευνητικού έργου με υπεργολαβία (έρευνα επί συμβάσει), στις οποίες περιγράφεται το αντικείμενο της έρευνας που θα υλοποιηθεί, τα παραδοτέα και αναφέρεται το κόστος των εργασιών.

 

Ερώτηση 8

Η λήψη προκαταβολής (40 % της ΔΔ) με έκδοση εγγυητικής επιστολής είναι εγγυημένη και εξασφαλισμένη? Αν δηλ. η επιχείρηση έχει την ευχέρεια να εκδώσει υπέρ Περιφερειακού Ταμείου σχετική εγγυητική επιστολή θα μπορέσει να λάβει σε κάθε περίπτωση την Προκαταβολή ή μήπως υπεισέρχονται άλλοι παράγοντες?

Απάντηση

Στην Πρόσκληση (11.4 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ) περιγράφεται αναλυτικά η σχετική διαδικασία. Αναφορικά με τα στάδια υλοποίησης των δράσεων, συμπεριλαμβανομένης και της Καταβολής Ενίσχυσης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, το οποίο διέπει τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Ερώτηση 9

Οι αποσβέσεις για την απόκτηση εξοπλισμού από τις επιχειρήσεις σύμφωνα με ποιο νομοθετικό πλαίσιο υπολογίζονται;

Απάντηση

Το νομοθετικό πλαίσιο υπολογισμού των αποσβέσεων, όπως μνημονεύεται και στην Πρόσκληση, είναι ο Ν.4386/2016, και ειδικότερα η παράγραφος 8.β του άρθρου 24.

 

Ερώτηση 10

Την "Πρόθεση Δήλωσης Συνεργασίας" με τον ερευνητικό φορέα την υπογράφει ΜΟΝΟ η επιχείρηση ή και ο Ερευνητικός Φορέας?

Απάντηση

Η «Δήλωση Πρόθεσης Συνεργασίας» θα πρέπει να υπογραφεί από όλα τα δυνητικά συνεργαζόμενα μέρη, καθώς, όπως αναφέρεται στο σημείο 7.10, στο «Παράρτημα 7, Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αξιολόγησης»: “[…] απαιτείται να προσκομιστεί Δήλωση Πρόθεσης Συνεργασίας με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα συμμετέχουν υλοποιώντας τμήμα του ερευνητικού έργου με υπεργολαβία (έρευνα επί συμβάσει), στις οποίες περιγράφεται το αντικείμενο της έρευνας που θα υλοποιηθεί, τα παραδοτέα και αναφέρεται το κόστος των εργασιών”.  

 

Ερώτηση 11

Εφόσον υπάρχει σχετικό παραστατικό δαπάνης, μπορεί στην Ομάδα Έργου να συμμετέχει και ο εταίρος μιας ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ με αμοιβή?

Απάντηση

Όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στην απάντηση της ερώτησης 2 (βλέπε ανωτέρω), εφόσον ένας εργαζόμενος δύναται να αποτελεί μέρος της Ομάδας Έργου (βάσει της συνάφειας του αντικειμένου, του χρόνου και του βαθμού απασχόλησης του στο έργο), έχει τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί σε αυτή, ανεξαρτήτως του είδους της εργασιακής του σχέσης (μόνιμο ή νέο προσωπικό, ή/και προσωπικό πλήρους ή μερικής απασχόλησης).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, Επιλεξιμότητα δαπανών – Απαραίτητα παραστατικά» της Πρόσκλησης, και συγκεκριμένα στο σημείο «Α1. Δαπάνες προσωπικού», οι μέτοχοι εταιρειών δικαιούνται αμοιβής, εφόσον τηρούνται οι αυξημένες προϋποθέσεις* έγκυρης σύναψης της σύμβασης εργασίας που θέτει το νομοθετικό πλαίσιο της αντίστοιχης εταιρικής μορφής (πχ βλ. για ΑΕ άρθρο 23 Α του ΚΝ 2190/1920) και η προσφορά εργασίας αφορά ειδικά στην υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου

* Σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, προσκομίζοντας το αποδεικτικό είσπραξης ποσού εκτός κερδών, την αντίστοιχη λογιστική καταχώριση καθώς και αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, όπου δηλώθηκε η αμοιβή αυτή.

 

Ερώτηση 12

Υπάρχει κάποιος περιορισμός στη σύνθεση των μελών του φορέα συνεργασίας για έρευνα επί συμβάσει / υπερεργολαβία, δηλ. μπορεί στην ομάδα εργασίας ΑΕΙ να συμμετάσχει-παρέχει της υπηρεσίες του και μέλος ΔΕΠ από άλλο πανεπιστήμιο;

Απάντηση

Όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στην απάντηση της ερώτησης 2 (βλέπε ανωτέρω), εφόσον ένας εργαζόμενος δύναται να αποτελεί μέρος της Ομάδας Έργου (βάσει της συνάφειας του αντικειμένου, του χρόνου και του βαθμού απασχόλησης του στο έργο), έχει τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί σε αυτή, ανεξαρτήτως του είδους της εργασιακής του σχέσης (μόνιμο ή νέο προσωπικό, ή/και προσωπικό πλήρους ή μερικής απασχόλησης).

 

Ερώτηση 13

Είναι απαραίτητη η ύπαρξη υφιστάμενης τεχνοοικονομικής μελέτης για την περιγραφή δαπανών για εξοπλισμό και κτίρια;

Απάντηση

Αφενός, εφόσον κριθεί απαραίτητο, κατά το στάδιο της επαλήθευσης, απαιτείται και τεχνική έκθεση με περιγραφή των εργασιών, επιμετρήσεις και ανάλυση κόστους εργασιών του προμηθευτή ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από μηχανικό με σχετική αρμοδιότητα

Αφετέρου, κατά την αξιολόγηση ωριμότητας των επενδυτικών σχεδίων, εξετάζεται η ύπαρξη των αδειών που απαιτούνται για την έναρξη της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, η ύπαρξη σχετικών πόρων (π.χ. εγκαταστάσεις, δίκτυα), καθώς και η ρεαλιστικότητα και το εφικτό τόσο του χρονοδιαγράμματος, όσο και του προϋπολογισμού τους.

 

Ερώτηση 14

Πως τεκμηριώνεται η εμπορική χρήση του προς ανάπτυξη προϊόντος/υπηρεσίας;

Απάντηση

Η εμπορική χρήση των προς ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών θα αποτελέσουν δεδομένα εκροών της Πρόσκλησης. Δύνανται δε να τεκμηριωθούν, μέσω στοιχείων που να τεκμηριώνουν τη διάθεση των προϊόντων/υπηρεσιών στην αγορά, ή/και επίτευξης συγκεκριμένου ύψους πωλήσεων, μέσω προσύμφωνων/συμφωνητικών πωλήσεων/διάθεσης, ενεργειών προώθησης και διαφήμισης, ντοκουμέντων οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και εκθέσεων πεπραγμένων για το παραχθέν έργο την αντίστοιχη περίοδο, εγγραφών στα Μητρώα Παγίων των Επιχειρήσεων, κλπ.

 

Ερώτηση 15

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στην online φόρμα, οι φάσεις αντιστοιχούν στις ενότητες εργασίας του έργου;

Απάντηση

Για την τεκμηρίωση του χρονοδιαγράμματος, θα πρέπει να υπάρχει συσχετισμός παραδοτέων και ενοτήτων εργασίας.

 

Ερώτηση 16

Όσον αφορά τον επιμερισμό του Π/Υ, είναι σκόπιμο να παρουσιαστεί ανά ενότητα εργασίας ή ανά υπό-ενότητα;

Απάντηση

Ο προϋπολογισμός της πρότασης αναλύεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ανά Ενότητα Εργασίας. Θα μπορούσε όμως να συμπληρωθεί με την επισύναψη αναλυτικού αρχείου μορφής Εxcel ή MS Project, εφόσον θεωρείται αναγκαίο, για την καλύτερη τεκμηρίωση της πρότασης.

 

Ερώτηση 17

Σε περίπτωση που στο επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπεται η παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα, το λειτουργικό κόστος της παραγωγής μπορεί να δικαιολογηθεί και αν ναι σε ποια κατηγορία δαπάνης εμπίπτει;

Απάντηση

Σύμφωνα με την Πρόσκληση (Πίνακας 3: Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών και μέγιστο όριο ανά κατηγορία δαπανών), και συγκεκριμένα στην κατηγορία «ε) Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου», είναι εφικτή η χρηματοδότηση σχετικών δαπανών, σε ποσοστό έως 25%, με την προϋπόθεση να πληρούνται όσα αναφέρονται στην Πρόσκληση. Διευκρινίζεται ότι, οι δαπάνες αυτές αφορούν τη τεκμηριωμένη απασχόληση των αναγκαίων πόρων για την παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος.

 

Ερώτηση 18

Στην πρόσκληση αναφέρονται τα εξής:

1. Στο παράρτημα 1 του ορισμού ΜΜΕ , άρθρο6 , παρ. 2 αναφέρει «… ή – εφόσον υπάρχουν –τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης…». Ομοίως στο υπόδειγμα δήλωσης ΜΜΕ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΡΙΡΗΣΕΙΣ αναφέρει ότι τα στοιχεία προκύπτουν εφόσον υπάρχουν από τους ενοποιημένους λογαριασμούς.

2. Στο παράρτημα 7 της προκήρυξης όπου αναφέρονται τα δικαιολογητικά στο Ν. 6.13 αναφέρει ότι προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (E1,E3,E7) των συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Για εταιρεία που ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση και ανήκει σε Όμιλο επιχειρήσεων και σύμφωνα με τις ενοποιημένες καταστάσεις θεωρείται μεγάλη, αρκεί η προσκόμιση στη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιολογητικών των ενοποιημένων καταστάσεων ή απαιτείται επιπλέον και η προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων των υπολοίπων εταιρειών του ομίλου;

Απάντηση

Εφόσον η επιχείρηση, κατά δήλωσή της, είναι «μεγάλη», και δεν υποβάλει πρόταση για χρηματοδότηση της πρότασης κάνοντας χρήση του «ΕΚ 1407/2013 - Άρθ. 3 Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας», δύναται να υποβάλει τα δικαιολογητικά των ενοποιημένων καταστάσεων.

 

Ερώτηση 19

Μια μελετητική/κατασκευαστική εταιρεία που παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες σε εταιρεία «Χ Προϊόντων», θα μπορούσε να υποβάλει πρόταση για την μελέτη της διαχείρισης παραπροϊόντος των «Χ Προϊόντων»;

Απάντηση

Γενικά, η εκ των προτέρων αξιολόγηση των προτάσεων δεν είναι εφικτή. Με βάση το ερώτημα, μόνον κάποια σχόλια:

 1. Η Πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις του εν λόγω κλάδου – οι οποίες και θα προχωρήσουν οι ίδιες σε εκμετάλλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν. Σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι.1.5 της Πρόσκλησης της δράσης: «οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ): 01.63 Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή, … (όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα Χ, «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ»), ή να τεκμηριώνεται η συνεισφορά των προτάσεων στην αλυσίδα αξίας του κλάδου Αγρο-διατροφής». Επομένως προκειμένου να υποβάλλει μία επιχείρηση πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο ΚΑΔ ή να τεκμηριώσει την συνεισφορά της επενδυτικής πρότασης στην αλυσίδα αξίας του κλάδου, κάτι το οποίο θα κριθεί κατά την σχετική διαδικασία αξιολόγησης.
 2. Επιπρόσθετα η κάθε επενδυτική πρόταση υλοποιείται μέσω επιλέξιμων δαπανών όπως αυτές περιγράφονται στο κεφάλαιο Ι.1.6.1 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» και στο Παράρτημα 9 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ». Σύμφωνα με αυτά  οι μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστηρικτικές υπηρεσίες κλπ., είναι υπηρεσίες τις οποίες αναθέτει η δικαιούχος επιχείρηση σε τρίτους οι οποίοι παρέχουν την υπηρεσία σε αυτήν και δεν διεξάγονται από την δικαιούχο επιχείρηση. Υπό αυτό το πρίσμα, και σύμφωνα με τις παρεχόμενες πληροφορίες, πιθανώς, δεν θα καταστεί δυνατή η καταχώρηση των δαπανών σε κάποια από τις σχετικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών της Πρόσκλησης.  

 

Ερώτηση 20

Eταιρεία που θα υποβάλει πρόταση υποχρεούται να δραστηριοποιείται στα αναφερόμενα ΚΑΔ? Πιο συγκεκριμένα, εμπορική εταιρεία (πχ τροφίμων) ενδιαφέρεται να αναπτύξει καινοτόμο λογισμικό διαχείρισης. Στη περίπτωση αυτή η εταιρεία δεν διαθέτει τον απαιτούμενο ΚΑΔ αλλά η πρόταση μπορεί να ενταχθεί σε ένα από τους αναφερόμενους ΚΑΔ. Μπορεί να καταθέσει πρόταση?

Απάντηση

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων – οι οποίες και θα προχωρήσουν οι ίδιες σε εκμετάλλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν. Σύμφωνα με το κεφάλαιο 5 της Πρόσκλησης, προκειμένου να υποβάλλει πρόταση μία επιχείρηση, θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο ΚΑΔ (πριν την καταβολή οποιουδήποτε μέρους της ενίσχυσης) ή να τεκμηριώσει την συνεισφορά της επενδυτικής πρότασης στις αλυσίδες αξίας των κλάδων, κάτι το οποίο θα κριθεί κατά την σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Επιπρόσθετα, η κάθε επενδυτική πρόταση υλοποιείται μέσω επιλέξιμων δαπανών όπως αυτές περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.1 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» και στο Παράρτημα ΙΙΙ «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ». Σύμφωνα με αυτά οι μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστηρικτικές υπηρεσίες κ.λπ., είναι υπηρεσίες τις οποίες αναθέτει η δικαιούχος επιχείρηση σε τρίτους οι οποίοι παρέχουν την υπηρεσία σε αυτήν και δεν διεξάγονται από την δικαιούχο επιχείρηση.

 

Ερώτηση 21

Στην παράγραφο 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και σελίδα 19 της κύριας πρόσκλησης αναφέρετε ότι προϋπόθεση συμμετοχής των δικαιούχων θα είναι: “Η επιχείρηση να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί, μέχρι την καταβολή της ενίσχυσης, και να πραγματοποιήσει τις δαπάνες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης’’. Θα μπορούσε μια εταιρεία να έχει έδρα εκτός Περιφέρειας ΑΜΘ και να υποβάλλει πρόταση; Θα μπορούσε να συμμετέχει με την ίδρυση υποκαταστήματος εντός της Περιφέρειας ΑΜΘ; Και πότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η ίδρυση του υποκαταστήματος; Πριν ή μετά την υποβολή της πρότασης;

Απάντηση

Αναφορικά με το ερώτημα που υποβάλατε, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Πρόσκληση σαφώς καθορίζει το καθεστώς των υπό ίδρυση υποκαταστημάτων, στο Κεφάλαιο «4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στην περίπτωση «1», όπου αναφέρεται ότι: (οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, είναι οι ακόλουθες:) «1. Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται. Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ αρχής από τη δράση. Για παράδειγμα, σε περίπτωση επιχείρησης που εδρεύει εκτός της Περιφέρειας ΑΜΘ, κατά την υποβολή της πρότασης, αρκεί η υποβολή της άδειας λειτουργίας της έδρας της επιχείρησης, και η αίτηση για άδεια λειτουργίας υποκαταστήματος εντός της Περιφέρειας ΑΜΘ. Η εξέταση της έκδοσης της άδειας λειτουργίας του υποκαταστήματος εντός της Περιφέρειας ΑΜΘ, θα πραγματοποιηθεί πριν την καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης». Δύναται δηλαδή μια εταιρεία να έχει έδρα εκτός Περιφέρειας ΑΜΘ και να υποβάλλει πρόταση, αρκεί κατά την υποβολή της να έχει ήδη κάνει αίτηση για άδεια λειτουργίας υποκαταστήματος εντός της Περιφέρειας ΑΜΘ, την οποία και θα πρέπει να επισυνάψει στην πρόταση που θα υποβάλει. Επιπλέον, σύμφωνα με την περίπτωση «2», του ίδιου Κεφαλαίου, διευκρινίζεται ότι, η εταιρεία, θα πρέπει«2. Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί, μέχρι την καταβολή της ενίσχυσης, και να πραγματοποιήσει τις δαπάνες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Με άλλα λόγια, η εταιρεία, θα πρέπει να έχει δραστηριοποιηθεί στην Περιφέρεια ΑΜΘ (πιθανώς μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, αλλά σίγουρα) πριν την καταβολή της ενίσχυσης.

 

Ερώτηση 22

Αναφορικά με τους δικαιούχους της πρόσκλησης θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν με τον όρο «ή να τεκμηριώνεται η συνεισφορά των προτάσεων στην αλυσίδα αξίας του κλάδου», γίνονται αποδεκτές προτάσεις από εταιρείες του ευρύτερου κλάδου και συγκεκριμένα από προμηθευτές μηχανημάτων.

Οι ΚΑΔ της εταιρείας μας είναι “XXX”. Οι προτάσεις που θέλουμε να υποβάλουμε αφορούν την ασφάλεια του προσωπικού και την λειτουργία των μηχανημάτων χωρίς την παρουσία ανθρώπου σε επικίνδυνες ζώνες. Οι προτεινόμενες δράσεις αφορούν καινοτομικές εφαρμογές που εμπίπτουν σε πνευματικά δικαιώματα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να αποτελούν υπεργολαβική δράση.

Η εταιρεία μας εδρεύει στην Περιφέρεια ΑΜΘ και υλοποιεί ήδη έργο στην δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με αντικείμενο εφαρμογής στον εν λόγω κλάδο.

Απάντηση

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις του εν λόγω κλάδου – οι οποίες και θα προχωρήσουν οι ίδιες σε εκμετάλλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν. Σύμφωνα με το κεφάλαιο 5 της Πρόσκλησης «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ», προκειμένου να υποβάλλει πρόταση μία επιχείρηση, θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο ΚΑΔ (πριν την καταβολή οποιουδήποτε μέρους της ενίσχυσης) ή να τεκμηριώσει την συνεισφορά της επενδυτικής πρότασης στην αλυσίδα αξίας του κλάδου, κάτι το οποίο θα κριθεί κατά την σχετική διαδικασία αξιολόγησης. Από τα στοιχεία που παραθέσατε, φαίνεται να πληρείται αυτή η προϋπόθεση.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, η κάθε επενδυτική πρόταση υλοποιείται μέσω επιλέξιμων δαπανών όπως αυτές περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.1 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» και στο Παράρτημα ΙΙΙ «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ». Σύμφωνα με αυτά οι μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστηρικτικές υπηρεσίες κ.λπ., είναι υπηρεσίες τις οποίες αναθέτει η δικαιούχος επιχείρηση σε τρίτους οι οποίοι παρέχουν την υπηρεσία σε αυτήν και δεν διεξάγονται από την δικαιούχο επιχείρηση. Από την πρότασή σας, ότι: «Οι προτεινόμενες δράσεις αφορούν καινοτομικές εφαρμογές που εμπίπτουν σε πνευματικά δικαιώματα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να αποτελούν υπεργολαβική δράση», δεν είναι βέβαιο ότι πληρούνται οι ανωτέρω όροι.

Επιπλέον, σε σχέση με τη συμμετοχή της επιχείρησής σας σε Δράσεις που χρηματοδοτούνται από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι, στο κεφάλαιο 4 της Πρόσκλησης «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», αναφέρονται, μεταξύ άλλων, ως βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, και οι ακόλουθες:

 • Να συμπεριλάβουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να δεσμευθούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, θα κριθεί εάν τηρούνται τόσο οι ανωτέρω ειδικοί όροι, αλλά και το σύνολο των προϋποθέσεων του τίθενται στην Πρόσκληση.

 

Ερώτηση 23

1. Μια επιχείρηση τροφίμων έχει κάποιο παραπροϊόν το οποίο σήμερα το πουλάει σε πολύ χαμηλή τιμή και θέλει να κάνει έρευνα για να το μετατρέψει σε κάποιο άλλο προϊόν (μη τρόφιμο) βελτιώνοντας φυσικά την συνολική προστιθέμενη αξία της παραγωγής της (πχ να πάρει το πίτυρο και να το μετατρέψει σε απορροφητικό υλικό για σφουγγαρίστρες). Αυτή η δραστηριότητα είναι επιλέξιμη προς έρευνα; δεδομένου ότι βελτιώνει την οικονομικότητα της παραγωγής τροφίμων και άρα έχει συνεισφορά στην αλυσίδα αξίας του κλάδου της αγρο-διατροφής;

2. Μια επιχείρηση τροφίμων έχει παραγωγή αποβλήτων, τα οποία αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για την λειτουργία όλου του κλάδου, και θέλει να κάνει έρευνα για να τα μετασχηματίσει σε κάτι το οποίο αφ’ ενός θα απαλλάξει τον κλάδο από ένα σημαντικό πρόβλημα και αφ΄ εταίρου θα προσδώσει πιθανόν και προστιθέμενη αξία σε κάτι που σήμερα πετάει, αλλά δεν θα είναι τρόφιμο (πιθανόν λίπασμα). Αυτή η δραστηριότητα είναι επιλέξιμη προς έρευνα; δεδομένου ότι βελτιώνει την οικονομικότητα της παραγωγής τροφίμων και άρα έχει συνεισφορά στην αλυσίδα αξίας του κλάδου της αγρο-διατροφής;

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις έχουν επιλέξιμους ΚΑΔ αφού είναι επιχειρήσεις τροφίμων αλλά το προϊόν της έρευνας δεν θα είναι τρόφιμο. Η πρόσκληση όμως λέει (σελ. 21) «Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους ΚΑΔ». Λέει «οι προτάσεις» και όχι οι επιχειρήσεις. Βέβαια παρακάτω αναφέρει «ή να τεκμηριώνεται η συνεισφορά των προτάσεων στην αλυσίδα αξίας του κλάδου αγρο-διατροφής». Αυτό όμως αφήνει την επιλεξιμότητα των προτάσεων λίγο μετέωρη και εξαρτώμενη από την τεκμηρίωση.

Απάντηση

H σχετική πρόταση στην Πρόσκληση, πλέον, αναφέρει: “Συγκεκριμένα, οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν από επιχειρήσεις που να εμπίπτουν στους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) […]”.

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι, η εκ των προτέρων αξιολόγηση των προτάσεων δεν είναι εφικτή. Από τα παραδείγματα που δίδεται πάντως, φαίνεται ότι, πιθανώς θα μπορούσαν να υπάρξουν ανάλογες επιλέξιμες προτάσεις – με ιδιαίτερη επιφύλαξη φυσικά, ως προς όλες τις λεπτομέρειες, εάν τα παραδείγματα αυτά αφορούν συγκεκριμένες προτάσεις. Το θέμα της επιλεξιμότητας, εγείρεται κυρίως όταν πρόκειται για προτάσεις που υποβάλλονται από επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης – πάντα αναλόγως αντικειμένου υποβαλλόμενης πρότασης.  

 

Ερώτηση 24

Τόσο το Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ όσο και το Μέτρο 16 του ΠΑΑ δεν έθεταν περιορισμούς στον αριθμό των προτάσεων που είχε δικαίωμα να κάνει κάποια επιχείρηση. Η σχεδιαζόμενη πρόσκληση θέτει τον περιορισμό της μίας πρότασης. Θεωρώ ότι αυτό περιορίζει τον αριθμό των προτάσεων που θα υποβληθούν δεδομένου ότι κάποιες σοβαρές επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα υποβολής περισσότερων της μιας προτάσεων.

Απάντηση

Ο σχεδιασμός κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος λαμβάνει υπόψη διάφορες παραμέτρους, στην προσπάθεια του να επιτύχει μεγιστοποίηση της απορροφητικότητας του, παράλληλα με την ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων του, καθώς και την ελαχιστοποίηση σχετικών ρίσκων. Γενικά, θεωρούμε ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται η Πρόσκληση που έχουμε σχεδιάσει, θα μπορέσει να ανταποκριθεί και να καλύψει τις ανάγκες του μέσω αυτής, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, από τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που δεχθήκαμε, κατά τη διάρκεια των Τεχνικών Συναντήσεων, αποφασίστηκε η αύξηση του ανωτέρω ορίου των προτάσεων προς χρηματοδότηση από €300,000 σε €400,000.

Τέλος, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, αναλόγως των προτάσεων που θα υποβληθούν στην εν λόγω Πρόσκληση, αλλά και των πληροφοριών που θα συλλεγούν, υπάρχει η δυνατότητα για έκδοση συμπληρωματικής Πρόσκλησης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

 

Ερώτηση 25

Επιχείρηση που ασχολείται αποκλειστικά με την παραγωγή περιεκτών για τρόφιμα (ελαιόλαδο, ελιά φέτα) και είναι από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα, έχοντας πολύ καλά οικονομικά στοιχεία, συνεχή ανάπτυξη και πελατολόγιο τις πολύ καλές και εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ελλάδας στους παραπάνω κλάδους.

Απάντηση

Η Πρόσκληση εξειδικεύει μεν τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που τις καθιστούν επιλέξιμες προς χρηματοδότηση, δίνει όμως τη δυνατότητα και σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν τους σχετικούς ΚΑΔ, να τεκμηριώσουν τη συνεισφορά της πρότασής τους στην συγκεκριμένη αλυσίδα αξίας. Από το συγκεκριμένο παράδειγμα που δίδεται πάντως, φαίνεται ότι, πιθανώς, θα μπορούσε να κατατεθεί πρόταση, η οποία να είναι επιλέξιμη – με ιδιαίτερη επιφύλαξη φυσικά, ως προς όλες τις λεπτομέρειες της.

 

Ερώτηση 26

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις παραγωγής μελιού (μελισσοτρόφοι) καθώς στους κωδικούς δραστηριότητας της πρόσκλησης δεν περιλαμβάνονται ως διακριτή κατηγορία.

Απάντηση

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι, η εκ των προτέρων αξιολόγηση των προτάσεων δεν είναι εφικτή. Από την ερώτησή σας πάντως, φαίνεται ότι, θα μπορούσαν να υπάρξουν επιλέξιμες προτάσεις, καθώς οι εν λόγω επιχειρήσεις περιλαμβάνονται στη αλυσίδα αξίας της Αγροδιατροφής – με ιδιαίτερη επιφύλαξη φυσικά, ως προς όλες τις λεπτομέρειες των προτάσεων.

Καθώς, πρόκειται για προτάσεις που ενδεχομένως να υποβληθούν από επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης – πάντα αναλόγως αντικειμένου υποβαλλόμενης πρότασης – πιθανώς να εγείρεται θέμα της επιλεξιμότητας. Σύμφωνα λοιπόν με την Πρόσκληση (Κεφάλαιο 5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ), θα πρέπει «να τεκμηριώνεται η συνεισφορά των προτάσεων στην αλυσίδα αξίας του κλάδου Αγρο-διατροφής, όπως αναλύεται στην Ενότητα 4. «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ» του «Ενδεικτικού εντύπου αναλυτικής περιγραφής πράξης» (Παράρτημα I.2) της Πρόσκλησης».

 

Ερώτηση 27

Στο πλαίσιο καταχώρησης των στοιχείων της πρότασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), απαιτείται η συμπλήρωση των στοιχείων των μετόχων ή εταίρων του φορέα επιχείρηση (Καρτέλα 1 "Βασικά Στοιχεία Δικαιούχου", Υποκαρτέλα 1.3 "Στοιχεία Εταίρων/Μετόχων"). Σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο ΠΣΚΕ "Το σύνολο των Μετόχων δεν πρέπει να ξεπερνά τους 5 και το άθροισμα του ποσοστού των μετόχων θα πρέπει να είναι ίσο με 100%".

Στην περίπτωση εισηγμένης εταιρείας, πέραν του ποσοστού των μεγαλομετόχων, υπάρχει και ένα ποσοστό των μετοχών που κατέχεται από μεγάλο αριθμό μικρότερων μετόχων (λοιποί μέτοχοι). Για τους λοιπούς μέτοχους δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση των στοιχείων που απαιτούνται στο ΠΣΚΕ (π.χ. ΑΦΜ, ΑΔΤ/Διαβατήριο, Διεύθυνση, ΔΟΥ). Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να δηλωθεί το ποσοστό των λοιπών μετόχων στο ΠΣΚΕ και το σύνολο των μετοχών να μην προκύπτει ίσο με 100%. Παρακαλώ όπως μου διευκρινίσετε εάν απαιτείται να δηλωθεί το ποσοστό των λοιπών μετόχων. Στην περίπτωση που απαιτείται, παρακαλώ όπως μου υποδείξετε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία του ΠΣΚΕ (π.χ. ΑΦΜ, ΑΔΤ/Διαβατήριο, Διεύθυνση, ΔΟΥ) ..

Απάντηση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να δηλωθούν οι μέτοχοι που κατέχουν πλέον του 3% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Καθώς όμως το πληροφοριακό σύστημα θέτει περιορισμούς στον αριθμό των συγκεκριμένων εγγραφών που δύνανται να καταχωρηθούν σε αυτό, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε στο σύστημα τον αριθμό των (4) βασικότερων μετόχων (σε φθίνουσα σειρά), και μία εγγραφή με το ΑΦΜ και τα στοιχεία της εταιρείας, που θα περιλαμβάνει αθροιστικά όλους τους υπόλοιπους μετόχους. Παρακαλούμε όπως, συμπεριλάβετε στην Υπεύθυνη Δήλωση που θα υποβάλετε, και παράρτημα που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα εν λόγω -αθροιστικά- στοιχεία.

 

Ερώτηση 28

Μπορεί μια πρόταση να περιλαμβάνει ταυτόχρονα και Πειραματική ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου (συγκομιστική μηχανή καπνού στην περίπτωσή μας), αλλά και βιομηχανική έρευνα (αφορά την ανάπτυξη μιας εντελώς νέας διεργασίας μετασυλλεκτικής διαχείρισης των φύλλων καπνού σε συνεργασία EKETA) η οποία έρχεται να ολοκληρώσει την αυτοματοποίηση της διαδικασίας.

Απάντηση

Αναφορικά με το 1ο ερώτημά σας, στο κεφάλαιο «6.1 Επιλέξιμες Δαπάνες» της Πρόσκλησης (σελ.27) επισημαίνεται ότι είναι δυνατή «Χρήση ενός (1) μόνον άρθρου του ΕΚ 651/2014:

 • Άρθρο 25 ή
 • Άρθρο 28

 

Ερώτηση 29

Θα μπορούσε να ενταχθεί ως δικαιούχος μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα εκτροφής μόσχων πάχυνσης για το κάτωθι έργο? […] Η συνεισφορά του εν λόγω έργου στην αλυσίδα αξίας έχει να κάνει με την παραγωγή ασφαλών τροφίμων (κρέας) στην αλυσίδα παραγωγής (σφαγείο, επεξεργασία και εμπορία κρέατος).

Απάντηση

Από την ερώτησή σας, φαίνεται ότι, θα μπορούσε να υπάρξει επιλέξιμη πρόταση, με ιδιαίτερη επιφύλαξη φυσικά, ως προς όλες τις λεπτομέρειες πιθανών προτάσεων (π.χ. εάν ο ΚΑΔ της επιχείρησης περιλαμβάνεται στη αλυσίδα αξίας της Αγροδιατροφής, κλπ).

 

Ερώτηση 30

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, Κεφ. 8 "Διαδικασία υποβολής και παραλαβής αίτησης" (σελ. 41) ορίζεται ότι: "Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis) με την ένδειξη: Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων για τον κλάδο Αγρο-διατροφής». Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο επενδυτής υποχρεούται σωρευτικά:
i. να συμπληρώσει, καταχωρώντας στο Πληροφοριακό Σύστημα (...), όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι.1,
ii. να επισυνάψει στο Π.Σ.Κ.Ε.:
Α) πλήρως συμπληρωμένο, το συμπληρωματικό Παράρτημα Ι.2 (...) σε «φορητή» μορφή (.pdf),
Β) τα φορολογικά έντυπα που προβλέπονται στο Παράρτημα VII (σημείο 7.1) της Πρόσκλησης, (...) (TAXISnet).
Γ) Υπεύθυνες Δηλώσεις σαρωμένες (scan), σε «φορητή» μορφή (.pdf) (...) της Πρόσκλησης)."

Ωστόσο, στο ίδιο κεφάλαιο της Πρόσκλησης (σελ. 42) αναφέρεται ότι: "Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι παρουσιάζονται στο Παράρτημα VII, «Απαιτούμενα δικαιολογητικά αξιολόγησης», της παρούσας Πρόσκλησης".

Επίσης, στο Πίνακα του Παράρτημα VI "Κριτήρια αξιολόγησης" (σελ. 132 της Πρόσκλησης), αναφέρεται ότι για την εκπλήρωση του κριτηρίου Α.1 απαιτείται να "έχει υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών του Παραρτήματος VII και όλα τα αναγραφόμενα, τόσο στην ηλεκτρονική, όσο και στη φυσική μορφή του εντύπου υποβολής πρότασης, ..."

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλώ όπως μου διευκρινίσετε:

 • εάν απαιτείται η υποβολή-επισύναψη στο ΠΣΚΕ του συνόλου των δικαιολογητικών του Παραρτήματος VII (ώστε να είναι πλήρης η ηλεκτρονικά υποβληθείσα πρόταση-αίτηση χρηματοδότησης) ή 
 • εάν απαιτείται η επισύναψη στο ΠΣΚΕ μόνο των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο παραπάνω σημείο (ii) του κεφ. 8 της Πρόσκλησης- περιπτώσεις Α έως Γ. 

Απάντηση

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο «8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης, που αναφέρετε στο μήνυμα σας, πέρα από την υποχρέωση του επενδυτή «i. να συμπληρώσει, καταχωρώντας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΠΣΚΕ, όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι.1,», απαιτείται η ηλεκτρονική επισύναψη στο ΠΣΚΕ μόνο των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο σημείο (ii) του κεφ. 8 της Πρόσκλησης, ήτοι:

«ii. να επισυνάψει στο Π.Σ.Κ.Ε.:

Α) πλήρως συμπληρωμένο, το συμπληρωματικό Παράρτημα Ι.2 σε επεξεργάσιμη μορφή «κειμενογράφου» (.doc), καθώς και υπογεγραμμένο, σαρωμένο αντίγραφο (scan), σε «φορητή» μορφή (.pdf) ,

Β) τα φορολογικά έντυπα που προβλέπονται στο Παράρτημα VII (σημείο 7.1) της Πρόσκλησης, σε «φορητή» μορφή (.pdf), εκτυπωμένα μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης, από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (TAXISnet).

Γ) Υπεύθυνες Δηλώσεις σαρωμένες (scan), σε «φορητή» μορφή (.pdf), υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο και σφραγισμένες με τη σφραγίδα της επιχείρησης που εκπροσωπεί, στο οποίο δηλώνει τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης (Παράρτημα IX – «Υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων» της Πρόσκλησης)».