Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ' αριθμ. 3374/ΑΜΘ68 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της ΟΧΕ_1 -
Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)

Κομοτηνή 06/03/2020
Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ68
Α/Α ΟΠΣ: 3374

Έκδοση: 4/0

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς και κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ
  Εταίρος του σχήματος του «Σ.Β.Α.Α. της περιοχής παρέμβασης του Λειτουργικού και Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Δράμας», που αναλαμβάνει αρμοδιότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΥΑ ΣΔΕ.
 • ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
  Εταίρος του σχήματος του Σ.Β.Α.Α. «ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που αναλαμβάνει αρμοδιότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΥΑ ΣΔΕ.
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
  Εταίρος του σχήματος του Σ.Β.Α.Α. «ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που αναλαμβάνει αρμοδιότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΥΑ ΣΔΕ.

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 - 2020.

Με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση και διαχείριση των σύγχρονων αστικών προβλημάτων, την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών όπως::

 1. την βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες/επισκέπτες, ενεργοποίηση του πολίτη μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με λειτουργίες της πόλης,
 2. την ανάπτυξη υπηρεσιών "έξυπνης πόλης" σε αστικά κέντρα
 3. την αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων,
 4. την προστασία του περιβάλλοντος,
 5. την ενίσχυση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης,
 6. την ανάδειξη της τοπικής πολιτισμικής κληρονομιάς

θα χρηματοδοτηθούν πράξεις που θα αφορούν ενδεικτικά:

  • Ηλεκτρονικό Πολιτισμό (π.χ. εφαρμογές ηλεκτρονικής ξενάγησης, δημιουργία και λειτουργία στο διαδίκτυο «εικονικών μουσείων» που αναδεικνύουν τόσο το πολιτιστικό απόθεμα όσο και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, δημιουργία και λειτουργία στο διαδίκτυο «εικονικών ξεναγήσεων» σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, σύγχρονες πολιτιστικές υποδομές και ιστορικά κέντρα πόλεων).
  • Ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου με σκοπό να αξιοποιηθεί στη συνέχεια σε δράσεις ολοκληρωμένης τουριστικής προβολής.
  • Ψηφιοποίηση και διάθεση με όρους ανοικτής πρόσβασης δημόσιων δεδομένων.
  • Ανάπτυξη συστημάτων αλληλεπίδρασης των Δήμων με τους δημότες τους στη λογική των «έξυπνων πόλεων»
  • Δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, βάσεων δεδομένων και εφαρμογών πληροφόρησης και αλληλεπίδρασης με τους πολίτες και τους επισκέπτες στους τομείς του περιβάλλοντος, του τουρισμού, του πολιτισμού και της κοινωνικής φροντίδας.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.169.714,92 €.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 08/02/2019 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 30/07/2020 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, Κομοτηνή 69132 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Κα. ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΦΟΥ, τηλ. 2531352327, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ» 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eydamth.gr

 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΠΑ   ΕΣΠΑ 2014-2020