Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Υποστήριξη των συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής και ηλεκτρονική οργάνωση αρχείου της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ» με Κωδικό ΟΠΣ 5037537

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ καλείται ο ΒΟΥΛΒΟΥΚΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Υπηρεσίες Παροχής Σύμβουλων για θέματα συστημάτων & λογισμικού υλικού (hardware) υπολογιστών, Υπηρεσίες Διαχείρισης Δικτυού,Σιδηροχωρίου 27 – Κομοτηνή 69132, με Α.Φ.Μ. 113969083, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και διαθέτει την τεχνογνωσία και εμπειρία, να υποβάλει προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Υποστήριξη των συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής και ηλεκτρονική οργάνωση αρχείου της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ», CPV 72315000-6 (Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων δεδομένων και υπηρεσίες υποστήριξης), 72252000-6 (Υπηρεσίες ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης).