Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη - Εγκατάσταση - Υποστήριξη συστ. ηλεκτρονικής διαχ. εγγράφων και ροών εργασιών και Υποστήριξη - Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος IRIS» με Κωδικό ΟΠΣ 5033430

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ καλείται ο ΤΖΩΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Υπηρεσίες Εφαρμογών Πληροφορικής – Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ, Θάσου 33 – Κομοτηνή 69133, με Α.Φ.Μ. 109468704, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και διαθέτει την τεχνογνωσία και εμπειρία, να υποβάλει προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη - Εγκατάσταση - Υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασιών και Υποστήριξη - Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος IRIS της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ», CPV 72212000-4 (Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών).