Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ» 2014 - 2020 ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001196

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ καλείται η ΜΠΕΝΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Σκεπαστού 14-16 – Κομοτηνή 69132, με Α.Φ.Μ. 109492034, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και διαθέτει την τεχνογνωσία και εμπειρία, να υποβάλει προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020 ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», CPV 64216200-5 (Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης).