Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ»

Με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να επιλέξει δυνητικούς δικαιούχους για την υλοποίηση ορισμένων μέτρων ενημέρωσης που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο κύριος στόχος είναι η παροχή υποστήριξης για την παραγωγή και τη διάδοση πληροφοριών και περιεχομένου που συνδέονται με την πολιτική συνοχής της ΕΕ, με παράλληλο σεβασμό προς την πλήρη συντακτική ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων φορέων.

Τα έντυπα για την υποβολή αίτησης, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων βρίσκονται στις οδηγίες για τους αιτούντες, στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/