Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ’ αριθ. 25/23.04.2018 για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του μέτρου 19, υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Βορείου Έβρου

Λογότυπα

 

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)

 

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ– Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 • Την με αρ. πρωτ. 02/23-03-2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Βορείου Έβρου, και
 • Το με αρ. πρωτ. 972/16-04-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι Φορείς.
 • Ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.
 • Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής.

Ως Φορείς Δημοσίου Τομέα νοούνται: Δημόσιες υπηρεσίες και φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, ανεξάρτητα της νομικής τους μορφής, συγκροτούν την έννοια του δημόσιου τομέα και περιλαμβάνονται στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτσι όπως καταρτίζεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε ετήσια βάση.

Επιπλέον για τους δικαιούχους ισχύουν τα εξής:

 • δύναται να είναι υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τα υπό ίδρυση Νομικά Πρόσωπα απαιτείται σχέδιο καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης και σε κάθε περίπτωση απόκτηση ΑΦΜ πριν την ένταξη της πράξης.
 • δικαιούχος δύναται να είναι το νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ καθώς επίσης και μέλη του ΔΣ του εν λόγω νομικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων.

Δικαιούχοι δεν μπορεί να είναι:

 1. εξωχώριες / υπεράκτιες εταιρείες.
 2. φυσικά πρόσωπα

   2.1. στελέχη της ΟΤΔ,

   2.2. στελέχη του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ,

   2.3. εκπρόσωποι φορέων στην ΕΔΠ και στο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ.

Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) και για τις πιο κάτω Δράσεις, Υποδράσεις :

Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:

19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία).

19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές).

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).

  

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η όποια χρηματική συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της δραστηριότητας, δεν μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία.

Ειδικά, στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 19.2.4 δεν είναι δυνατή η ένταξη πράξεων, που με άμεσο ή έμμεσο τρόπο προκαλούν επιχειρηματικό / ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην περιοχή εφαρμογής ή στους φορείς και τους επαγγελματίες/ιδιώτες που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, δεδομένου ότι στην αντίθετη περίπτωση αποτελούν κρατική ενίσχυση που θίγει τον ανταγωνισμό.

Αναλυτικότερα, οι δράσεις και υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω των τοπικών στρατηγικών, όσον αφορά σε δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

 

Δράση 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:

Υποδράση 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Η υποδράση αφορά σε υποδομές μικρής κλίμακας εντός οικισμών. Οι πράξεις που μπορούν να υλοποιηθούν βάσει της υποδράσης αφορούν σε έργα κατασκευής / βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, οδοποιίας, καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων. Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν και λοιπές σχετικές πράξεις, οι οποίες υλοποιούνται εντός οικισμών και αφορούν σε βασικές υποδομές για την βελτίωση της διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού (ενδεικτικά: διευθετήσεις χειμάρρων, έργα αντιστήριξης πρανών).

Ειδικότερα για έργα που σχετίζονται με: ύδρευση, αποχέτευση και διαχείριση στερεών ή υγρών αποβλήτων, δεδομένου ότι οι εν λόγο υποδομές περιλαμβάνουν και τμήματα εκτός οικισμών αλλά στοχεύουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των κατοίκων των οικισμών, μπορούν στις εν λόγο προτάσεις να προβλέπονται και εργασίες που περιλαμβάνουν φυσικό αντικείμενο εκτός οικισμών.

Νομικό/θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης: Άρθ. 20 Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Άρθ. 56 Καν. (ΕΕ) 651/2014.

Δικαιούχοι: Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α’ ή Β’ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς),

Ποσοστό Επιχορήγησης: έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη)

Στόχος της Υποδράσης είναι: Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. H προτεινόμενες στην υποδράση πράξεις δύνανται να συμβάλλουν στην επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων του τοπικού προγράμματος: α) Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας της περιοχής παρέμβασης, β) Διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης, γ) Συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού με ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας των αγροτικών περιοχών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, και δ) Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης.

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης: Η δράση δύναται να εφαρμοστεί στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης ήτοι: Δήμοι Διδυμοτείχου & Ορεστιάδας, εξαιρουμένης της εντός σχεδίου περιοχής της πόλεως Ορεστιάδας.

Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000 € εκτός των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών / υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης στα οποία το συνολικό επιλέξιμο κόστος δύναται να ανέλθει μέχρι 2.000.000 €. Οι επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης θα καλύπτουν δαπάνες που ενδεικτικά θα αφορούν σε:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός ΑΠΕ
 • Μελέτες
 • Διαμόρφωση Χώρων
 • Δαπάνες για απόκτηση γης
 • Δαπάνες απαλλοτριώσεων

Προσοχή: Ο Πίνακας Τιμών Μονάδας για κτιριακές υποδομές, που επισυνάπτεται στην παρούσα, εφαρμόζεται μόνο σε όσα έργα δεν υλοποιούνται με Δημόσια Σύμβαση (Κρατικά Τιμολόγια).

 

Υποδράση 19.2.4.2: Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία).

Η υποδράση αφορά σε δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν πράξεις όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κέντρα απασχόλησης και φροντίδας νέων, ηλικιωμένων ή ΑμεΑ, αθλητικοί χώροι.

Νομικό/θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης: Άρθ. 20 Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Άρθ. 56 Καν. (ΕΕ) 651/2014.

Δικαιούχοι: Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α’ ή Β’ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς),

Β) Ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχών έργων δημόσιου χαρακτήρα

Ειδικότερα, οι επενδύσεις που θα συμπεριληφθούν στην υπο-δράση, αναμένεται να βελτιώσουν τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και σχετικές υποδομές για τον αγροτικό πληθυσμό, να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και να συγκρατήσουν τον τοπικό πληθυσμό στην περιοχή παρέμβασης. Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της υπο-δράσης είναι:

 • Παιδικοί σταθμοί και αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης για φύλαξη και απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας
 • Αγροτικά ιατρεία με σκοπό την αμεσότερη πρόληψη και φροντίδα του αγροτικού πληθυσμού
 • Δημιουργία ή εκσυγχρονισμός Κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων με σκοπό την ιατρική φροντίδα και την κοινωνική προστασία ατόμων 3ης ηλικίας, καθώς και ΚΑΠΗ
 • Δημιουργία Κέντρων Νεότητας, που θα παρέχουν ποικίλες δραστηριότητες και διεξόδους στους νέους (χορωδία, αθλητικές δραστηριότητες, εκμάθηση χορού, ζωγραφική, γλυπτική, διοργάνωση εκδρομών, κλπ)
 • Παιδικές χαρές
 • Κέντρα υποστηριζόμενης διαβίωσης
 • Καταφύγια αδέσποτων ζώων στα οποία θα παρέχεται προσωρινά άσυλο σε αυτά, καθώς και προληπτική και θεραπευτική αγωγή, μέχρι να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πολίτες για την υιοθέτησή τους
 • Κέντρα φιλοξενίας
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις και χώροι αθλητισμού κ.λ.π.

Ποσοστό Επιχορήγησης: έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη βάσει χρηματοοικονομικής ανάλυσης). Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Στόχος της Υποδράσης είναι: Η ευημερία και συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης. H προτεινόμενες στην υποδράση πράξεις δύνανται να συμβάλλουν στην επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων του τοπικού προγράμματος: α) Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας της περιοχής παρέμβασης, β) Διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης, γ) Συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού με ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας των αγροτικών περιοχών και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, και δ) Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης.

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης: Η δράση δύναται να εφαρμοστεί στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης ήτοι: Δήμοι Διδυμοτείχου & Ορεστιάδας, εξαιρουμένης της εντός σχεδίου περιοχής της πόλεως Ορεστιάδας.

Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσεις το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000 € και θα καλύπτουν δαπάνες που ενδεικτικά θα αφορούν σε:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός ΑΠΕ
 • Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου
 • Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας
 • Αξιοποίηση διαδικτύου
 • Διαμόρφωση Χώρων
 • Δαπάνες για απόκτηση γης
 • Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων
 • Δαπάνες υποβολής φακέλου
 • Δαπάνες τεχνικής στήριξης κατά την υλοποίηση του έργου

Προσοχή: Ο Πίνακας Τιμών Μονάδας για κτιριακές υποδομές, που επισυνάπτεται στην παρούσα, εφαρμόζεται μόνο σε όσα έργα δεν υλοποιούνται με Δημόσια Σύμβαση (Κρατικά Τιμολόγια).

 

Υποδράση 19.2.4.3: Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)

Η υποδράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν / στοχεύουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας, η δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, η δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, δημόσιες υποδομές που κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους. Οι πράξεις που θα ενταχθούν μπορούν να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και με ιδιωτικές επενδύσεις.

Στο πλαίσιο της υποδράσης, οποιαδήποτε πράξη τουριστικής φύσεως θα πρέπει να στοχεύει αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών (π.χ. σημεία πληροφόρησης) και όχι στην προβολή της περιοχής με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας ή την προβολή προϊόντων που συνδέονται και εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα.

Νομικό/θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης: Άρθ. 20 Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Άρθ. 55 και 56 Καν. (ΕΕ) 651/2014.

Δικαιούχοι: Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α’ ή Β’ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς),

Β) Ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχών έργων δημόσιου χαρακτήρα

Ορισμένες, από τις επενδύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της υποδράσης είναι:

 • Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων με σκοπό την ανάδειξη των χαρακτηριστικών των χώρων τους, αλλά και την παροχή ουσιαστικών πληροφοριών στους επισκέπτες μέσω και της παροχής υπηρεσιών τουριστικής διερμηνείας,
 • Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
 • Περιπατητικές διαδρομές σε περιοχές με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (χλωρίδα και πανίδα περιοχής), καθώς και σε περιοχές με αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως γεφύρια, μύλοι, βρύσες
 • Κέντρα τουριστικής πληροφόρησης για την έγκυρη ενημέρωση των επισκεπτών/τουριστών, σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που διατίθενται στον τόπο επίσκεψής τους
 • Επισκευή, επέκταση και βελτίωση πλατειών του οικισμού (επίστρωση πλακιδίων, προσθήκη επενδύσεων, προσθήκη καθιστικών, κατασκευή σιντριβανιών, πέργκολες παραδοσιακού τύπου, κλπ),
 • Επισκευή πλακόστρωτων δρόμων (καλντερίμια), πεζοδρόμηση δρόμων ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος
 • Διαμόρφωση εισόδων χωριού (κατασκευή πεζοδρομίου, ειδική διαμόρφωση φωτισμού)
 • Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης και σχετική σήμανση κοντά σε σημεία απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων (καλντερίμια, πεζόδρομοι)
 • Δημιουργία νέων και περιποίηση υφιστάμενων χώρων πρασίνου
 • Τοποθέτηση φωτιστικών στην περιοχή παρεμβάσεων και ανάδειξη με ειδικό φωτισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων της τοπικής αρχιτεκτονικής, αλλά και στοιχείων που σχετίζονται με την παράδοση και την ιστορία του οικισμού (μνημεία, τόποι οργάνωσης πανηγυριών, κλπ)

Ποσοστό Επιχορήγησης: έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη)

Στόχος της Υποδράσης είναι : Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. H προτεινόμενες στην υποδράση πράξεις δύνανται να συμβάλλουν στην επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων του τοπικού προγράμματος: α) Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας της περιοχής παρέμβασης, β) Διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης, γ) Συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού με ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας των αγροτικών περιοχών και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, και δ) Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης.

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης: Η δράση δύναται να εφαρμοστεί στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης ήτοι: Δήμοι Διδυμοτείχου & Ορεστιάδας, εξαιρουμένης της εντός σχεδίου περιοχής της πόλεως Ορεστιάδας.

Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσεις το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000 € και θα καλύπτουν δαπάνες που ενδεικτικά θα αφορούν σε:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός ΑΠΕ
 • Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου
 • Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Διαμόρφωση Χώρων
 • Δαπάνες υποβολής φακέλου
 • Δαπάνες τεχνικής στήριξης κατά την υλοποίηση του έργου

Στο πλαίσιο της υποδράσης δεν είναι επιλέξιμη η διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκθέσεις, η διοργάνωση, η συμμετοχή με τουριστικούς operators, και η εκτύπωση ενημερωτικού υλικού.

Προσοχή: Ο Πίνακας Τιμών Μονάδας για κτιριακές υποδομές, που επισυνάπτεται στην παρούσα, εφαρμόζεται μόνο σε όσα έργα δεν υλοποιούνται με Δημόσια Σύμβαση (Κρατικά Τιμολόγια).

 

Υποδράση 19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η Υποδράση αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις που δύναται να υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.

Οι προτεινόμενες εκδηλώσεις θα πρέπει να έχουν στόχο τη διατήρηση πολιτιστικών / ιστορικών/ περιβαλλοντικών κλπ. στοιχείων της περιοχής ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και όχι την προσέλκυση τουριστών ή την άμεση ή έμμεση προβολή ιδιωτικών συμφερόντων.

Νομικό/θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης: Άρθ. 20 Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Άρθ. 53 Καν. (ΕΕ) 651/2014.

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

Ειδικότερα, ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της υποδράσης είναι:

Α) Παραδοσιακές πολιτιστικές εκδηλώσεις (ανταμώματα, πανηγύρια, κλπ).

Β) Πολιτιστικά Δρώμενα (τραγουδιού, διαφόρων ειδών χορού, θεάτρου, κλπ).

Γ) Εκθέσεις (ζωγραφικής, γλυπτικής, λαογραφίας κλπ).

Δ) Αθλητικές εκδηλώσεις (αθλητικές συναντήσεις (meetings), τοπικές αθλητικές εκδηλώσεις).

Ε) Πολιτιστικοί Διαγωνισμοί με θεματολογία σχετική με την παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου.

Ποσοστό Επιχορήγησης: έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη βάσει χρηματοοικονομικής ανάλυσης). Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Στόχος της Υποδράσης είναι: Η διατήρηση, προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής παρέμβασης. H προτεινόμενες στην υποδράση πράξεις δύνανται να συμβάλλουν στην επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων του τοπικού προγράμματος: α) Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας της περιοχής παρέμβασης, β) Διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης, γ) Συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού με ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας των αγροτικών περιοχών και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, και δ) Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης.

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης: Η δράση δύναται να εφαρμοστεί στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης ήτοι: Δήμοι Διδυμοτείχου & Ορεστιάδας, εξαιρουμένης της εντός σχεδίου περιοχής της πόλεως Ορεστιάδας.

Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 50.000 € (καθώς αφορά ενέργειες άυλου χαρακτήρα) και θα καλύπτουν δαπάνες που ενδεικτικά θα αφορούν σε:

 • Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις
 • Αξιοποίηση διαδικτύου
 • Διεξαγωγή ημερίδων εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής
 • Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού
 • Διαμόρφωση χώρων
 • Συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων -προσώπων σε εκδηλώσεις
 • Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων
 • Δαπάνες υποβολής φακέλου
 • Δαπάνες τεχνικής στήριξης κατά την υλοποίηση του έργου

 

Υποδράση 19.2.4.5: Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).

Μέσω της υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια.

Νομικό/θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης: Άρθ. 20 Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Άρθ. 53 Καν. (ΕΕ) 651/2014.

Δικαιούχοι: Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α’ ή Β’ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς),

Β) Ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχών έργων δημόσιου χαρακτήρα

Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης είναι:

 • Μελέτες καταγραφής και ανάδειξης της λαογραφικής, μουσικής, ιστορικής κληρονομιάς καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης με σκοπό την έκδοση βιβλίων ή ταινιών (αφορά ενέργειες άυλου χαρακτήρα).
 • Δημιουργία νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ανοικτών Θεάτρων.
 • Πολιτιστικά Κέντρα. Πρόκειται για χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως οργάνωση θεατρικών παραστάσεων, προβολή κινηματογραφικών ταινιών, διοργάνωση εκδηλώσεων (συναυλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις).
 • Ωδεία για την εκμάθηση παραδοσιακών και σύγχρονων οργάνων.
 • Βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες μπορούν να περιλαμβάνουν αναγνωστήρια και ξεχωριστά τμήματα για παιδιά και εφήβους, και να υπάρχει υποχρεωτικά αίθουσα για χρήση Ηλεκτρονικών υπολογιστών και ίντερνετ.
 • Πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές που έχουν πολιτιστικό χαρακτήρα.
 • Ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων / και αντίστοιχων άλλων φορέων για (προμήθεια μουσικών οργάνων, αγορά στολών, προμήθεια σκηνικών, κλπ).
 • Την φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων.
 • Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης.

Οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να έχουν στόχο τη διατήρηση πολιτιστικών / ιστορικών/ περιβαλλοντικών κλπ. στοιχείων της περιοχής ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και όχι την προσέλκυση τουριστών ή την άμεση ή έμμεση προβολή ιδιωτικών συμφερόντων.

Ποσοστό Επιχορήγησης: έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη βάσει χρηματοοικονομικής ανάλυσης). Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Στόχος της Υποδράσης είναι: Η διατήρηση, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της περιοχής παρέμβασης. H προτεινόμενες στην υποδράση πράξεις δύνανται να συμβάλλουν στην επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων του τοπικού προγράμματος: α) Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας της περιοχής παρέμβασης, β) Διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης, γ) Συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού με ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας των αγροτικών περιοχών και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, και δ) Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης.

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης: Η δράση δύναται να εφαρμοστεί στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης ήτοι: Δήμοι Διδυμοτείχου & Ορεστιάδας, εξαιρουμένης της εντός σχεδίου περιοχής της πόλεως Ορεστιάδας.

Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά επένδυση για τη δημιουργία, βελτίωση και επέκταση πολιτιστικών υποδομών θα ανέρχεται μέχρι 600.000 €, ενώ το συνολικό επιλέξιμο κόστος για την υλοποίηση ενεργειών άυλου χαρακτήρα, για την έκδοση βιβλίων ή ταινιών καταγραφής και ανάδειξης της λαογραφικής, μουσικής και ιστορικής κληρονομιάς, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης θα ανέρχεται μέχρι 50.000 €. Οι επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης θα καλύπτουν δαπάνες που ενδεικτικά θα αφορούν σε:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός ΑΠΕ
 • Μελέτες
 • Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Διαμόρφωση Χώρων
 • Μελέτες έρευνας αγοράς, μάρκετινγκ προώθησης προϊόντων
 • Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες που σχετίζονται με εκτέλεση του έργου
 • Δαπάνες ενημέρωσης επισκεπτών
 • Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
 • Δημιουργία ντοκιμαντέρ
 • Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού
 • Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα
 • Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού
 • Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων
 • Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών
 • Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων
 • Δαπάνες υποβολής φακέλου
 • Δαπάνες τεχνικής στήριξης κατά την υλοποίηση του έργου

Προσοχή: Ο Πίνακας Τιμών Μονάδος για κτιριακές υποδομές, που επισυνάπτεται στην παρούσα, εφαρμόζεται μόνο σε όσα έργα δεν υλοποιούνται με Δημόσια Σύμβαση (Κρατικά Τιμολόγια).

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

  2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες περιοχές εστίασης του ΠΑΑ 2014-2020:

Πίνακας 1.1 (Πρωτογενείς Επιπτώσεις)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6: «Κοινωνική ένταξη, φτώχεια και οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 6Β: «Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές»

  2.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν σε κάθε προκηρυσσόμενη δράση, θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των παρακάτω δεικτών:

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών

Δείκτης εκροών

Περιγραφή Δείκτη

Κωδικός Διάστασης
/Δεδομένου Διάστασης

Περιγραφή Διάστασης
/Δεδομένου Διάστασης

Δράσεις που αφορά

Τρόπος Συμπλήρωσης

Ο1

Συνολικές δημόσιες δαπάνες

   

ΟΛΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ

Ο20

Αριθμός έργων LEADER στα οποία παρέχεται στήριξη

   

ΟΛΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ

Ο22

Αριθμός (πλήθος) φορέων υλοποίησης έργου

   

ΟΛΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

   

PPT

Τύπος Δικαιούχου

ΟΛΕΣ

 
   

PPT1

ΜΚΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
(επιλέγει ένα
δεδομένο διάστασης)

   

PPT2

ΟΤΔ

   

PPT3

Δημόσιος Φορέας

   

PPT4

ΜΜΕ

   

PPT5

Άλλο

Ο15

Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές

   

ΟΛΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

AdO-6B.F

Θέσεις εργασίας - Γυναίκες που δημιουργούνται

   

ΟΛΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

AdO-6B.Μ

Θέσεις εργασίας - Άνδρες που δημιουργούνται

   

ΟΛΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

3.1 Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.241.200,00 € με την παρούσα πρόσκληση και κατανέμεται κατά υποδράση ως ακολούθως:

Α/Α

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

(1)

(2)

(3)

1

19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λ.π) συμπεριλαμβανομένης και της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια»

200.000,00

2

19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.λ.π.)»

 

300.000,00

3

19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λ.π.)»

 

 

231.200,00

4

19.2.4.4 «Ενίσχυση πολιστικών εκδηλώσεων»

180.000,00

5

19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο -οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια κ.λ.π.)»

 

 

 

330.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

1.241.200

 

 

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 60 ημερών από την δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή, εμφανίζονται στο ΟΠΣΑΑ με την ένδειξη: «ΝΑΙ» στο πεδίο: «Υποχρέωση επισύναψης». Τα δικαιολογητικά/έγραφα, τα οποία δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά εμφανίζονται στο ΟΠΣΑΑ με την ένδειξη: «ΟΧΙ» στο πεδίο: «Υποχρέωση επισύναψης».

 • Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υποδράση αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες του παραρτήματος στα συνημμένα της αναλυτικής πρόσκλησης (βλ. Οδηγό διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης).
 • Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., στη διεύθυνση Σωτ. Τσερκέζη 20, ΤΚ 68200, Ορεστιάδα.
 • Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 30-04-2018
 • Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 16-07-2018
 • Ημερομηνία υποβολής, του αποδεικτικού κατάθεσης (από το ΟΠΣΑΑ) της αίτησης στήριξης καθώς και η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης αλλά και το σύνολο των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών, στην ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Αιτήσεις που οριστικοποιούνται στο ΟΠΣΑΑ στις 16-07-2018 υποβάλλονται στην ΟΤΔ (αποδεικτικό κατάθεσης, αίτηση στήριξης κλπ) έως 24-07-2018 και ώρα 14.00 μ.μ.
 1. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.

 

5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

 • Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνος/οι είναι: Γεώργιος Πετρέσης και Ζελίδου Άννα, τηλέφωνο 25520 27900, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.eeabe.gr/ . Οι ανωτέρω δικτυακοί τόποι αποτελούν βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΟΤΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το ΠΑΑ 2014-2020 και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ

 


Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης CLLD Leader 2014-2020 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο ΟΠΣΑΑ είναι η 17η Δεκεμβρίου 2018 και υποβολής του αποδεικτικού κατάθεσης και του φυσικού φακέλου του έργου στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. η 24η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.