Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ' αριθμ. 2846/ΑΜΘ48 για την υποβολή προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, των κλάδων Παραγωγής Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)

Αθήνα 02/05/2018
Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ48
Α/Α ΟΠΣ: 2846

Έκδοση: 1/0

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης προβαίνει στην ενημέρωση των δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» για την Δράση  1Β.1.1 «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Ερευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 - 2020.

Η παρούσα πρόσκληση συμβάλει στην ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Στόχος της προκηρυσσόμενης δράσης είναι η αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 3.000.000 €.

Δικαιούχοι  για την υποβολή προτάσεων έργων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2017 έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, του ιδιωτικού τομέα, ατομικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ], και δύνανται να υποβάλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.  Θα επιδοτηθούν Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν:

  • Καινοτομία,
  • Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα,
  • Πειραματική ανάπτυξη,

και που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με των κλάδων Παραγωγής Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΑΜΘ, για τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί εργαστήριο επιχειρηματικής ανακάλυψης. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

26.20 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

26.30 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

27.11 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

27.12 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

27.20 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

27.31 Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών

27.32 Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων

27.33 Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.40 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

62.01.2 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού

72.19.12 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών

72.19.29.01 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων

72.19.29.04 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική

72.19.29.09 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες

ή να τεκμηριώνεται η συνεισφορά των προτάσεων στην αλυσίδα αξίας των κλάδων Παραγωγής Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και η αίτηση χρηματοδότησης, με επισυναπτόμενα όλα τα έγγραφα, υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη διεύθυνση Ηροδότου 28, 69132  Κομοτηνή, από τις 03.07.2018 (και ώρα 13:00) έως τις 04.09.2018 (και ώρα 15:00).

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΠΣΚΕ.

 


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
 

 

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων,των κλάδων Παραγωγής Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020»

 

Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ48

Α/Α OΠΣ: 2846

 

Η με αριθ. πρωτ. 64211/ΕΥΚΕ 1032/14.06.2018 Απόφαση Τροποποίησης της Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, των κλάδων Παραγωγής Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020», αφορά:

I) Tην ένταση ενίσχυσης για «Καινοτομία για ΜΜΕ» όπως περιγράφεται στη σελ.7 στον πίνακα «Ένταση Ενισχύσεων».

Συγκεκριμένα διαγράφεται η υποσημείωση 4: «Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών και αφορά μόνο ΜΜΕ επιχειρήσεις. Στην ειδική περίπτωση των ενισχύσεων για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση για οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών.»

II) Την αντικατάσταση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων (σελ. 14 της Αναλυτικής Πρόσκλησης) με τον:

«Κανονισμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), ΕΕ L 119 της 4.5.2016.»

Κατά τα λοιπά, ισχύει η 46747/ΕΥΚΕ740/02.05.2018 Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, των κλάδων Παραγωγής Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020».

 

15/05/2018

Καθώς το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων έχει τροποποιηθεί, παρακαλούμε, όπως μελετήσετε το «Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης ΠΕΠ RIS-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», σχετικά με την είσοδο σας στο σύστημα, τη συμπλήρωση και την υποβολή πρότασης.

17/05/2018

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Παρακαλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, να «κατεβάσουν» από τους παραπάνω συνδέσμους τα αρχεία «1.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.2 Συμπληρωματικό έντυπο υποβολής» και «9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων», σε μορφή κειμενογράφου (.doc), να το συμπληρώσουν ηλεκτρονικά, και να το υποβάλλουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.

Όπως αναφέρεται και στην Πρόσκληση, στο Κεφάλαιο «8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»:

Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο επενδυτής υποχρεούται σωρευτικά:

i. να συμπληρώσει, καταχωρώντας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΠΣΚΕ, όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι.1,
ii. να επισυνάψει στο Π.Σ.Κ.Ε.:
  Α) πλήρως συμπληρωμένο, το συμπληρωματικό Παράρτημα Ι.2 σε επεξεργάσιμη μορφή «κειμενογράφου» (.word), καθώς και υπογεγραμμένο, σαρωμένο αντίγραφο (scan), σε «φορητή» μορφή (.pdf) ,
  Β) τα φορολογικά έντυπα που προβλέπονται στο Παράρτημα VII (σημείο 7.1) της Πρόσκλησης, σε «φορητή» μορφή (.pdf), εκτυπωμένα μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης, από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (TAXISnet).
  Γ) Υπεύθυνες Δηλώσεις σαρωμένες (scan), σε «φορητή» μορφή (.pdf), υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο και σφραγισμένες με τη σφραγίδα της επιχείρησης που εκπροσωπεί, στο οποίο δηλώνει τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης (Παράρτημα IX – «Υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων» της Πρόσκλησης).

Δεν θα αξιολογούνται προτάσεις οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, ή δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία στο ΠΣΚΕ και στα συνημμένα έντυπα.

Σε περίπτωση που υπάρξει ασυμφωνία μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων στο ΠΣΚΕ, και των δηλωθέντων οικονομικών στοιχείων του έργου (π.χ. δαπάνες του έργου, Π/Υ, δημόσια δαπάνη κ.λπ.) στο Παράρτημα Ι.2., το οποίο αναρτάται σε «φορητή» μορφή (.pdf), τότε κατισχύουν τα ηλεκτρονικά δηλωθέντα στο ΠΣΚΕ στοιχεία.”