Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του 1ου Υποέργου με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Χ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» του έργου με Κωδικό ΟΠΣ 5010162

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ καλείται η εταιρεία LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ, 26ης Οκτωβρίου 43, 54627 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ η οποία είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και συγκεκριμένα στην Κατηγορία Β.3.1 Υπηρεσίες Συμβούλων, CPV 79410000-1, να υποβάλει προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Χ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ».