Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του 2ου Υποέργου με τίτλο: «ΥΠΗΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Π.Α.Μ.Θ.» του έργου με Κωδικό ΟΠΣ 5010162

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ καλείται η εταιρεία Σαμαράς & Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών & Συμβούλων, με διακριτικό τίτλο ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 26ης Οκτωβρίου 43, 54627 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ η οποία είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και συγκεκριμένα στην Κατηγορία Β.3.1 Υπηρεσίες Συμβούλων, CPV 79410000-1, να υποβάλει προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.».