Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του 1ου Υποέργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την επικαιροποίηση – αναθεώρηση της RIS3 του Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020» του έργου με Κωδικό ΟΠΣ 500978

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ καλείται η εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΗ, Κύπρου 120, 113 61 Αθήνα, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και συγκεκριμένα στην Κατηγορία Β.3.1 Υπηρεσίες Συμβούλων, CPV 794152000-8, να υποβάλει προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την επικαιροποίηση – αναθεώρηση της RIS3 του Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020».