Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του 2ου υποέργου με τίτλο «Υπηρ. Συμβ. Τεχν. Υποστήριξης Δ/νσης Υδάτων Α.Μ.Θ. για την Διαχ. και Παρακολούθηση της Ποιότητας Υδάτων Διαχ/κών Σχεδίων Λεκανών Απορροής» του έργου με Κωδ. ΟΠΣ 5002749

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ καλείται o ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Γιαννιτσών και Λαχανά, 38334, ΒΟΛΟΣ, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και συγκεκριμένα στην Κατηγορία Β.3.1 Υπηρεσίες Συμβούλων, να υποβάλει προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ Α.Μ.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ», CPV 90713000-8.