Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του 2ου υποέργου με τίτλο «Περιφ. Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) ΑΜΘ» και «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του εΣΠΚΑ ΑΜΘ» του έργου με Κωδ. ΟΠΣ 5009779

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ καλείται η εταιρεία την εταιρεία ENVIROMETRICS – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Καρέα 20 - 11636, Αθήνα, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και συγκεκριμένα στην Κατηγορία Β.2 Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών - Ερευνών CPV90713000-8, να υποβάλει προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» και «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠεΣΠΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».