Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κατασκευή Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο Δοξάτο

Τίτλος

Κατασκευή Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο Δοξάτο

Title

Construction of Pluripotent Regional Surgery Center at Municipality of Doxato

 

Περιφέρεια

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Region

East Macedonia and Thrace

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Operational Programme

ROP East Macedonia and Thrace

 

Φορέας Λειτουργίας

Υπουργείο Υγείας (4η ΥΠΕ)

Project Operator

Ministry of Health (4th YPE)

 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη

473.080,72 €

Total Public Expenditure

473.080,72 €

 

Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Fund

European Regional Development Fund

 

Περιγραφή

Δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Δοξάτου Ν. Δράμας (κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού).

Project description

Creation of Pluripotent Regional Surgery Center at Municipality of Doxato in the Prefecture of Drama. (Construction of buildings and supply of equipment).

 

Οφέλη

 

H κάλυψη της ανάγκης για παροχή Α’ βάθμιας φροντίδας υγείας σε μεγάλη μερίδα πληθυσμού του Ν Δράμας με αποτέλεσμα την αποσυμφόρηση του ΓΝ Δράμας.

Benefits

The project will meet the needs for primary healthcare of a large section of the Drama Prefecture population and will relieve the congestion in the Central Hospital of Drama.

 

Φωτογραφίες

Photos

image_01.png