Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Βελτίωση της υπ' αριθ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρα Πολυσίτου)

Τίτλος

Βελτίωση της υπ' αριθ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρα Πολυσίτου)

Title

Improvement of safety and accessibility of Provincial Road No 2 (Polysitos' Bridge)

 

Περιφέρεια

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη  (Π.Ε. Ξάνθης)

Region

East Macedonia and Thrace (Regional Unit of Xanthi)

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Operational Programme

ROP East Macedonia and Thrace

 

Φορέας Λειτουργίας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Project Operator

Region of East Macedonia and Thrace

 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη

3.871.978,72

Total Public Expenditure

3.871.978,72 €

 

Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Fund

European Regional Development Fund

 

Περιγραφή

Βελτίωση τμήματος της υπ. αριθμ.2 Επαρχιακής οδού η οποία διέρχεται από τούς οικισμούς Συδινής και Πολυσίτου, καθώς και κατασκευή νέας γέφυρας επί του ποταμού Κοσύνθου νοτίως του οικισμού Πολυσίτου. Η αναβάθμιση της οδού εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την οδική ασφάλεια και την ταχύτερη κυκλοφορία.

Project description

Improvement of safety and accessibility of Provincial Road No 2 in the section crossing the settlements of Sydini and Polysitos and construction of a new bridge of Kosynthos river south of Polysitos settlement.

 

Οφέλη

Το έργο διασφαλίζει την κατασκευή ασφαλούς και ταχείας οδικής σύνδεσης μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται βορείως και νοτίως του ποταμού Κοσύνθου.

Benefits

The project ensures the construction of a safe and rapid road link between the areas situated north and south of Kosynthos river.

 

Φωτογραφίες

Photos

image_01.png image_02.png image_03.png

image_04.png