Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Ο προϋπολογισμός του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, δύναται να ανέρχεται έως τις 38.000 € (τριάντα οκτώ χιλιάδες ευρώ) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με δικαίωμα ανάθεσης νέων υπηρεσιών, ως επανάληψη παρόμοιων με τις συμβατικές υπηρεσίες που προκηρύσσονται με την παρούσα, ύψους έως 19.000 € (δεκαεννέα χιλιάδες ευρώ) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η διάρκεια του έργου είναι είκοσι τέσσερις μήνες (24) από την υπογραφή της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή, πριν την λήξη της αρχικής Σύμβασης, διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης, για την ανάθεση στον ίδιο Ανάδοχο νέας Σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ως επανάληψη παρόμοιων με τις συμβατικές υπηρεσίες που προκηρύσσονται με την παρούσα.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 20/07/2016 και ώρα 14.00 στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, Ηροδότου 28, 5ος όροφος (Γραμματεία), 69132 Κομοτηνή.

Aποσφράγιση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του έργου: Παρασκευή 05/08/2016 και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ (Ηροδότου 28 – 5ος όροφος – Κομοτηνή).

Πληροφορίες κ. Χαρίκλεια Αγγελίνα, τηλ. 25313-52300, 2531352322.