Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλ. του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡ. ΣΥΜΒ. ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤ. ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝ. ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ».

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης καλείται η εταιρεία GRANT THORTON Α.Ε., Ζεφύρου 65, 17564 Π. ΦΑΛΗΡΟ, να υποβάλει προσφορά, στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ), Ηροδότου 28, κτίριο Β΄- 5ος όροφος, Κομοτηνή 69132 (Γραμματεία), μέχρι την Τετάρτη 03/08/2016 από τις ώρες 9.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ., στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου, με τη διαδικασία της ανάθεσης μέσω επιλογής από τον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, βάσει των άρθρων 17 (παρ.2) και 20 (παρ. 4Α), της αριθ. πρωτ.18709/ΕΥΣΣΣΑ413 (ΦΕΚ 449/Β΄/24-02-2016) Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας», για την υλοποίηση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ».