Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης απευθύνει την παρούσα ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του άρθρου 11 του Π.Δ.4/2002, που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της πρόσκλησης, που είναι διαθέσιμη παρακάτω.

Η διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο εισάγει τη διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων, τη δυνατότητα περαιτέρω εγγραφής και άλλων υποψηφίων σε συνεχή και διαρκή βάση, την αρχή της αξιολόγησης της προσφοράς και όχι του συμμετέχοντος υποψηφίου. Η εγγραφή στον κατάλογο συνιστά απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής / επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής / χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας συμβάσεων.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εγγραφή στον κατάλογο έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην παρακάτω πρόσκληση.

Από κάθε εγγεγραμμένο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο το οποίο θα επιλεγεί για την ανάθεση έργου, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δύναται να ζητεί, πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάθεσης, όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έναντι των οποίων έχει υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση.

Αναλυτικότερες πληροφορίες υπάρχουν στην πρόσκληση, που θα βρείτε παρακάτω.

 

Κατεβάστε: