Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014 - 2020

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ) 2014- 2020 θα στηρίξει την αναπτυξιακή στρατηγικής της Περιφέρειας ΑΜΘ, και θα συμβάλλει τόσο στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) της Ελλάδος, όσο και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική «Ευρώπη 2020». Οι κύριες προτεραιότητες του προγράμματος έχουν επιλεγεί κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης τόσο με τους κοινωνικο-οικονομικούς εταίρους όσο και με τα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2014-2020 που διεξήχθη κατά τη διάρκεια των ετών 2013 και 2014.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαβούλευση και τις εκδόσεις που έχουν υποβληθεί επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν στους συνδέσμους που ακολουθούν.