Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επιχειρηματική Ανακάλυψη της Αλυσίδας Αξίας του Τουρισμού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Αξιολόγηση της Προπαρασκευαστικής Δράσης για την εξειδίκευση της εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Στο πλαίσιο της Προπαρασκευαστικής Δράσης για την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Ε-ξειδίκευσης (RIS3), που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ινστιτούτο Μελλοντικών Τεχνολογικών Μελετών (ΙPTS) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την Ενδιάμεση Διαχειρι-στική Αρχή Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διοργανώνουν:

Α. Θεματικό Εργαστήριο για την Επιχειρηματική Ανακάλυψη της Αλυσίδας Αξίας του Τουρισμού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Το θεματικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο «Astir – Egnatia», στην Αλεξανδρούπολη, από 11 έως 12 Φεβρουαρίου 2015.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη ευκαιρία να ενημερωθούν αλλά και να συνεισφέ-ρουν ενεργά στη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, για τις ακόλουθες κατηγορίες της αλυσίδας αξίας:

  • Τουρισμός Τεσσάρων Εποχών.
  • Τουρισμός και Πολιτισμική Κληρονομιά.
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Τουρισμός.
  • Γαστρονομικός Τουρισμός.

H αντίστοιχη ανακοίνωση του JRC βρίσκεται στο σύνδεσμο: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/remth

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο εργαστήριο, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του JRC.:
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/registrationsform/event39/event_form.cfm

Β. Εκδήλωση για την Αξιολόγηση της Προπαρασκευαστικής Δράσης για την εξειδίκευση της ε-φαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο «Astir – Egnatia», στην Αλεξανδρούπολη, από 12 έως 13 Φε-βρουαρίου 2015.

H αντίστοιχη ανακοίνωση του JRC βρίσκεται στο σύνδεσμο: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/remth

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εκδήλωση, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύν-δεσμο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του JRC.:
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/registrationsform/event40/event_form.cfm