Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εφαρμογή Διαχείρισης Δελτίων στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Τι είναι η Εφαρμογή Διαχείρισης Δελτίων

Η Διαχείριση Δελτίων είναι η εφαρμογή με την οποία οι Τελικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, έντυπα που αφορούν στην ένταξη και παρακολούθηση των πράξεων. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και μέσω αυτής της εφαρμογής ο Τελικός Δικαιούχος υποβάλλει τα εξής:

Για τα έργα

  • Τεχνικό Δελτίο Πράξης

Για τις Συμβάσεις Έργων

  • Δελτίο Ελέγχου Νομιμότητας(Προέγκρισης)
  • Τεχνικό Δελτίο Υποέργου

Για την παρακολούθηση έργων

  • Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων
  • Δελτίο Παρακολούθησης & Αξιολόγησης
  • Δελτίου Επίτευξης Δεικτών
  • Απογραφικό Δελτίο Ωφελούμενου ΕΚΤ
  • Δελτίο Δήλωσης Δαπανών
  • Αίτημα Κατανομής

Για να μπορέσει ο υποψήφιος χρήστης να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή Διαχείρισης Δελτίων, θα πρέπει να αποκτήσει δικό του λογαριασμό υποβάλλοντας ηλεκτρονικά αίτηση δημιουργίας νέου λογαριασμού και αποστέλλοντας την εκτύπωση αυτής στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία. Η αίτηση γίνεται στην ηλεκτρονική διέυθυνση http://logon.mnec.gr επιλέγοντας το δεσμό «Εγγραφή Χρήστη Δικαιούχου ΕΣΠΑ 2014-2020».

Περισσότερες πληροφορίες για την αίτηση για απόκτηση κωδικού πρόσβασης μπορείτε να βρείτε στον οδηγό: Διαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Είσοδος στην Eφαρμογή Διαχείρισης Δελτίων

Από τη στιγμή που ο χρήστης έχει αποκτήσει δικό του λογαριασμό και προκειμένου να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Διαχείρισης Δελτίων, θα πρέπει να μεταφερθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.mnec.gr, όπου, αφού πληκτρολογήσει το αναγνωριστικό και το συνθηματικό του, θα πρέπει να επιλέξει το κουμπί εισόδου.

 

Υποστήριξη των Δικαιούχων Φορέων

Yπάρχει η δυνατότητα για συμβουλευτική υποστήριξη σε τεχνικά θέματα μετά από αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση apaternasatmou.gr . Σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του αποστολέα συνοδευόμενα από διαθέσιμο τηλέφωνο επικοινωνίας, ο φορέας στον οποίο ανήκει, και όσο το δυνατό πιο αναλυτική περιγραφή του προβλήματος.

Πληροφορίες για υποστήριξη θα υπάρχουν στις παραγράφους Εκπαιδευτικό Υλικό και Οδηγίες... παρακάτω.

Πριν από την υποβολή ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει τα στελέχη του δικαιούχου φορέα να ανατρέχουν στις παρακάτω παραγράφους, για να διαπιστώνουν αν υπάρχει κάποια συμπληρωματική οδηγία ή διευκρίνιση που τυχόν απαντά στην απορία τους ή βοηθά στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό και Οδηγίες από την Υπηρεσία μας.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό και Οδηγίες από την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, στις οποίες δημοσιεύονται οδηγίες για τη λειτουργία του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Επισημαίνεται ότι κάποιοι από αυτούς ενδέχεται να μην αφορούν τους δικαιούχους φορείς, αλλά τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.